Suối Tiếng Anh là gì

suối Dịch Sang Tiếng Anh Là

+  stream; spring

Cụm Từ Liên Quan :

chảy như một dòng suối nhỏ /chay nhu mot dong suoi nho/

* nội động từ
- rill

chảy thành dòng suối /chay thanh dong suoi/

* nội động từ
- rill

chín suối /chin suoi/

+  nether regions, hades; the other world
= ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây (truyện kiều) i'll breathe your happiness and smile down there

có nhiều dòng suối /co nhieu dong suoi/

* tính từ
- streamy

con suối /con suoi/

+  stream; brook

dòng suối /dong suoi/

* danh từ
- run, burn, stream
* tính từ
- streamy

dòng suối nhỏ /dong suoi nho/

* danh từ
- rill, runnel, rivulet, runlet, rillet, bourn

đường suối /duong suoi/

+  creek

khe suối /khe suoi/

+  rivulet, brook, stream

không có suối /khong co suoi/

* tính từ
- streamless

lắp con suối /lap con suoi/

* ngoại động từ
- spindle

lội qua sông qua suối /loi qua song qua suoi/

* nội động từ
- ford

lội suối /loi suoi/

+  cross a stream

lòng suối /long suoi/

+  stream bed

ngã ba suối /nga ba suoi/

+  stream junction

nguồi suối /nguoi suoi/

* danh từ
- source

nguồn suối /nguon suoi/

* danh từ
- well-head

nơi có suối chữa bệnh /noi co suoi chua benh/

* danh từ
- watering-place

nước suối /nuoc suoi/

+  spring water

nước suối a-pô-li-na-rít /nuoc suoi a-po-li-na-rit/

* danh từ
- apollinaris

suối cạn /suoi can/

+  shallow stream

suối đàn /suoi dan/

+  murmur of a stream

suối khoáng /suoi khoang/

+  spa; mineral spring

suối ngầm /suoi ngam/

* danh từ
- swallet

suối nhỏ /suoi nho/

* danh từ
- springlet, brooklet, brook, streamlet

suối nóng /suoi nong/

* danh từ
- hot well

suối nóng phun /suoi nong phun/

+  geyser

suối nước /suoi nuoc/

* danh từ
- font, fountain

suối nước khoáng /suoi nuoc khoang/

+  mineral spring; spa

suối nước nóng /suoi nuoc nong/

+  hot spring

suối vàng /suoi vang/

+  styx; nether world

thả xuống khe suối /tha xuong khe suoi/

* ngoại động từ
- flume

trèo non lội suối /treo non loi suoi/

+  to wander up hill and down dale