Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xaf9f549774ecedbd0966c52f250acc548d3f36e5 1 0 06:00 02/10/2022

Token Rio DeFi có mã ký hiệu là RFuel hoạt động trên nền tảng eth. Rio Fuel Token/RFuel thực hiện 605 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,055,062.06 USD (795.00 ETH)

bsc0x69a1913d334b524ea1632461c78797c837ca9fa6 1 0 06:00 02/10/2022

Token RioDeFi có mã ký hiệu là RFuel hoạt động trên nền tảng bsc. Rio Fuel Token/RFuel thực hiện 145 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,893.38 USD (370.09 ETH)

bsc0x27e873bee690c8e161813de3566e9e18a64b0381 1 0 06:00 02/10/2022

Token Leonicorn LEON có mã ký hiệu là LEON hoạt động trên nền tảng bsc. Leon Token/LEON thực hiện 665 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 215,739.46 USD (764.03 ETH)

bsc0xea395dfafed39924988b475f2ca7f4c72655203a 1 0 06:00 02/10/2022

Token Cryptopolis có mã ký hiệu là CPO hoạt động trên nền tảng bsc. Cryptopolis/CPO thực hiện 326 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,929.20 USD (208.69 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 06:00 02/10/2022

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 147 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,133.69 USD (42.59 ETH)

bsc0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab 1 0 06:00 02/10/2022

Token CryptoBlades có mã ký hiệu là SKILL hoạt động trên nền tảng bsc. CryptoBlades Skill Token/SKILL thực hiện 1,425 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 218,813.78 USD (775.12 ETH)

eth0x9ab7bb7fdc60f4357ecfef43986818a2a3569c62 1 0 06:00 02/10/2022

Token Guild of Guardians có mã ký hiệu là GOG hoạt động trên nền tảng eth. Guild of Guardians/GOG thực hiện 102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 149,199.11 USD (112.73 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 06:00 02/10/2022

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 333 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 364,098.16 USD (275.76 ETH)

bsc0xfebe8c1ed424dbf688551d4e2267e7a53698f0aa 1 0 06:00 02/10/2022

Token Vita Inu có mã ký hiệu là VINU hoạt động trên nền tảng bsc. Vita Inu/VINU thực hiện 649 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 137,709.08 USD (486.52 ETH)

bsc0x40c8225329bd3e28a043b029e0d07a5344d2c27c 1 0 06:00 02/10/2022

Token AgeOfGods có mã ký hiệu là AOG hoạt động trên nền tảng bsc. AgeOfGods/AOG thực hiện 831 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,123.49 USD (580.22 ETH)

bsc0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657 1 0 06:00 02/10/2022

Token BabySwap Token có mã ký hiệu là BABY hoạt động trên nền tảng bsc. BabySwap Token/BABY thực hiện 903 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 423,485.86 USD (1,496.88 ETH)

bsc0x0e2b41ea957624a314108cc4e33703e9d78f4b3c 1 0 06:00 02/10/2022

Token Greenheart có mã ký hiệu là CBD hoạt động trên nền tảng bsc. Greenheart/CBD thực hiện 699 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,438.13 USD (599.66 ETH)

eth0x39207d2e2feef178fbda8083914554c59d9f8c00 1 0 06:00 02/10/2022

Token MultiPlanetary Inus có mã ký hiệu là INUS hoạt động trên nền tảng eth. MultiPlanetary Inus/INUS thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,244.23 USD (63.34 ETH)

eth0x0d86eb9f43c57f6ff3bc9e23d8f9d82503f0e84b 1 0 06:00 02/10/2022

Token Maximus DAO có mã ký hiệu là MAXI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus/MAXI thực hiện 121 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 332,123.67 USD (250.34 ETH)

eth0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 06:00 02/10/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng eth. Yieldification/YDF thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 216,312.56 USD (163.32 ETH)

eth0x38d9eb07a7b8df7d86f440a4a5c4a4c1a27e1a08 1 0 06:00 02/10/2022

Token bloXmove có mã ký hiệu là BLXM hoạt động trên nền tảng eth. bloXmove Token/BLXM thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,251,614.91 USD (3,973.00 ETH)

bsc0x829555f1197171d35ec51c095e27b47a246ac6a6 1 0 06:00 02/10/2022

Token Realital Metaverse có mã ký hiệu là RETA hoạt động trên nền tảng bsc. Realital Metaverse/RETA thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,538.30 USD (306.02 ETH)

eth0xd8912c10681d8b21fd3742244f44658dba12264e 1 0 06:00 02/10/2022

Token Pluton có mã ký hiệu là PLU hoạt động trên nền tảng eth. Pluton/PLU thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,141.24 USD (40.78 ETH)

eth0x505b5eda5e25a67e1c24a2bf1a527ed9eb88bf04 1 0 06:00 02/10/2022

Token Coinweb có mã ký hiệu là CWEB hoạt động trên nền tảng eth. Coinweb/CWEB thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,550.73 USD (36.59 ETH)

eth0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9 1 0 06:00 02/10/2022

Token BONE SHIBASWAP có mã ký hiệu là BONE hoạt động trên nền tảng eth. BONE SHIBASWAP/BONE thực hiện 1,518 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,785,979.71 USD (2,881.52 ETH)

bsc0x475bfaa1848591ae0e6ab69600f48d828f61a80e 1 0 06:00 02/10/2022

Token Everdome có mã ký hiệu là DOME hoạt động trên nền tảng bsc. Everdome/DOME thực hiện 701 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 195,989.86 USD (692.11 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 06:00 02/10/2022

Token Safuu có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 844 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 316,566.90 USD (1,118.85 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 06:00 02/10/2022

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 564 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 419,542.48 USD (317.71 ETH)

fantom0x4cdf39285d7ca8eb3f090fda0c069ba5f4145b37 1 0 06:00 02/10/2022

Token TSHARE có mã ký hiệu là TSHARE hoạt động trên nền tảng fantom. TSHARE/TSHARE thực hiện 18,434 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,897.19 USD (508,255.93 ETH)

eth0xc18360217d8f7ab5e7c516566761ea12ce7f9d72 1 0 06:00 02/10/2022

Token EthereumNameService có mã ký hiệu là ENS hoạt động trên nền tảng eth. Ethereum Name Service/ENS thực hiện 317 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 742,682.52 USD (560.81 ETH)

bsc0xba552586ea573eaa3436f04027ff4effd0c0abbb 1 0 06:00 02/10/2022

Token Meer (bsc) có mã ký hiệu là MEER hoạt động trên nền tảng bsc. Meer (bsc)/MEER thực hiện 1,806 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,529,247.36 USD (5,410.84 ETH)

bsc0xd6fdde76b8c1c45b33790cc8751d5b88984c44ec 1 0 06:00 02/10/2022

Token StrikeX có mã ký hiệu là STRX hoạt động trên nền tảng bsc. StrikeX/STRX thực hiện 108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,407.44 USD (255.99 ETH)

eth0xf65b5c5104c4fafd4b709d9d60a185eae063276c 1 0 06:00 02/10/2022

Token Truebit có mã ký hiệu là TRU hoạt động trên nền tảng eth. Truebit/TRU thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,220.65 USD (124.53 ETH)

bsc0x42bfa18f3f7d82bd7240d8ce5935d51679c5115d 1 0 06:00 02/10/2022

Token Sports 2K75 có mã ký hiệu là S2K hoạt động trên nền tảng bsc. Sports 2K75/S2K thực hiện 158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,873.17 USD (215.42 ETH)

bsc0xdb20f6a8665432ce895d724b417f77ecac956550 1 0 06:00 02/10/2022

Token EMP Shares có mã ký hiệu là ESHARE hoạt động trên nền tảng bsc. ESHARE/ESHARE thực hiện 633 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 117,831.60 USD (416.11 ETH)

fantom0xbf60e7414ef09026733c1e7de72e7393888c64da 1 0 06:00 02/10/2022

Token LIF3 có mã ký hiệu là LIF3 hoạt động trên nền tảng fantom. LIF3/LIF3 thực hiện 3,696 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,404.60 USD (215,421.29 ETH)

bsc0x734548a9e43d2d564600b1b2ed5be9c2b911c6ab 1 0 06:00 02/10/2022

Token Meta Apes Peel có mã ký hiệu là PEEL hoạt động trên nền tảng bsc. Meta Apes Peel/PEEL thực hiện 349 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,080.28 USD (223.55 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 06:00 02/10/2022

Token Bend Token có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,293.91 USD (46.30 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 06:00 02/10/2022

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 954 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 227,359.10 USD (172.79 ETH)

eth0x429881672b9ae42b8eba0e26cd9c73711b891ca5 1 0 06:00 02/10/2022

Token Pickle Token có mã ký hiệu là PICKLE hoạt động trên nền tảng eth. PickleToken/PICKLE thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,632.51 USD (38.63 ETH)

bsc0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28 1 0 06:00 02/10/2022

Token Beta Finance có mã ký hiệu là BETA hoạt động trên nền tảng bsc. Beta Token/BETA thực hiện 411 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,643.57 USD (460.96 ETH)

bsc0x464fdb8affc9bac185a7393fd4298137866dcfb8 1 0 06:00 02/10/2022

Token Realm có mã ký hiệu là REALM hoạt động trên nền tảng bsc. REALM/REALM thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,222.76 USD (189.26 ETH)

bsc0x9d39ef3bbca5927909dde44476656b81bbe4ee75 1 0 06:00 02/10/2022

Token Metawear có mã ký hiệu là WEAR hoạt động trên nền tảng bsc. Metawear/WEAR thực hiện 198 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,508.11 USD (196.18 ETH)

bsc0x9131066022b909c65edd1aaf7ff213dacf4e86d0 1 0 06:00 02/10/2022

Token Meta Utopia có mã ký hiệu là LAND hoạt động trên nền tảng bsc. META-UTOPIA LAND/LAND thực hiện 413 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 117,834.48 USD (417.46 ETH)

bsc0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82 1 0 06:00 02/10/2022

Token PancakeSwap có mã ký hiệu là Cake hoạt động trên nền tảng bsc. PancakeSwap Token/Cake thực hiện 10,792 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,528,062.25 USD (29,945.32 ETH)