Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

fantom0x2c49254dc2c61009ae925acfe31440f82463f464 1 0 01:40 30/01/2023

Token Spooky LP có mã ký hiệu là spLP hoạt động trên nền tảng fantom. Spooky LP/spLP thực hiện 141 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 36,131.42 USD (76,880.68 ETH)

bsc0x7abe61378a1a8ea898b9e6de95e46d8bed5f5398 1 0 01:10 30/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,463.49 USD (243.73 ETH)

bsc0x5f4bde007dc06b867f86ebfe4802e34a1ffeed63 1 0 01:00 30/01/2023

Token Highstreet Token có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng bsc. Highstreet Token/HIGH thực hiện 5,777 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,875,376.64 USD (9,155.83 ETH)

eth0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c 1 0 01:00 30/01/2023

Token Kiba Inu có mã ký hiệu là KIBA hoạt động trên nền tảng eth. Kiba Inu/KIBA thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 149,762.60 USD (92.90 ETH)

eth0x1e8e29ca51363d923725ab9dac73bd7e9c440f71 2 0 01:00 30/01/2023

Token MEME TAO có mã ký hiệu là MTAO hoạt động trên nền tảng eth. MEME TAO/MTAO thực hiện 180 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 216,758.65 USD (137.02 ETH)

eth0x8eecaad83a1ea77bd88a818d4628fafc4cad7969 1 0 01:00 30/01/2023

Token Not Financial Advice có mã ký hiệu là NFAi hoạt động trên nền tảng eth. Not Financial Advice/NFAi thực hiện 331 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 429,044.52 USD (267.72 ETH)

eth0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e 1 0 01:00 30/01/2023

Token Illuvium có mã ký hiệu là ILV hoạt động trên nền tảng eth. Illuvium/ILV thực hiện 385 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,991,892.35 USD (1,238.49 ETH)

avalanche0xeb8343d5284caec921f035207ca94db6baaacbcd 1 0 01:00 30/01/2023

Token Echidna Token có mã ký hiệu là ECD hoạt động trên nền tảng avalanche. Echidna Token/ECD thực hiện 351 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 276,701.15 USD (13,375.71 ETH)

eth0xfc979087305a826c2b2a0056cfaba50aad3e6439 1 0 01:00 30/01/2023

Token DAFI Token có mã ký hiệu là DAFI hoạt động trên nền tảng eth. DAFI Token/DAFI thực hiện 302 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 299,213.57 USD (187.34 ETH)

eth0x470ebf5f030ed85fc1ed4c2d36b9dd02e77cf1b7 1 0 01:00 30/01/2023

Token Temple có mã ký hiệu là TEMPLE hoạt động trên nền tảng eth. Temple/TEMPLE thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,837.79 USD (59.23 ETH)

bsc0xde3dbbe30cfa9f437b293294d1fd64b26045c71a 2 0 01:00 30/01/2023

Token NFTB có mã ký hiệu là NFTB hoạt động trên nền tảng bsc. NFTB/NFTB thực hiện 1,025 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 772,992.20 USD (2,435.82 ETH)

eth0x967b0c95295ead8faef70d26a7846aecd349aaff 1 0 01:00 30/01/2023

Token HACHI có mã ký hiệu là $HACHI hoạt động trên nền tảng eth. HACHI/$HACHI thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,469.02 USD (55.25 ETH)

eth0x8fac8031e079f409135766c7d5de29cf22ef897c 1 0 01:00 30/01/2023

Token Humans ai có mã ký hiệu là HEART hoạt động trên nền tảng eth. HUMANS/HEART thực hiện 137 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,478.37 USD (47.87 ETH)

bsc0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e 1 0 01:00 30/01/2023

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI/FLOKI thực hiện 12,336 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,003,560.93 USD (9,634.05 ETH)

eth0x6f3277ad0782a7da3eb676b85a8346a100bf9c1c 1 0 01:00 30/01/2023

Token DogPad có mã ký hiệu là DOGPAD hoạt động trên nền tảng eth. DogPad/DOGPAD thực hiện 1,362 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 590,219.97 USD (370.79 ETH)

eth0xa735a3af76cc30791c61c10d585833829d36cbe0 1 0 01:00 30/01/2023

Token Image Generation AI có mã ký hiệu là imgnAI hoạt động trên nền tảng eth. Image Generation AI | imgnAI.com/imgnAI thực hiện 2,863 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,653,133.51 USD (2,293.09 ETH)

bsc0x01e0d17a533e5930a349c2bb71304f04f20ab12b 1 0 01:00 30/01/2023

Token REVOLVE_GAMES có mã ký hiệu là RPG hoạt động trên nền tảng bsc. REVOLVE_GAMES/RPG thực hiện 739 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 160,568.93 USD (508.96 ETH)

bsc0xd9de2b1973e57dc9dba90c35d6cd940ae4a3cbe1 1 0 01:00 30/01/2023

Token Milo Inu có mã ký hiệu là MILO hoạt động trên nền tảng bsc. Milo Inu/MILO thực hiện 1,995 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,074,497.79 USD (3,439.08 ETH)

eth0x71ab77b7dbb4fa7e017bc15090b2163221420282 1 0 01:00 30/01/2023

Token Highstreet token có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng eth. Highstreet token/HIGH thực hiện 1,138 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,062,566.95 USD (1,905.99 ETH)

eth0xef27252b567f6b3fe35b34a85be322917abe524a 1 0 01:00 30/01/2023

Token Flona có mã ký hiệu là FLONA hoạt động trên nền tảng eth. FLONA/FLONA thực hiện 695 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 506,452.54 USD (317.58 ETH)

bsc0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9 1 0 01:00 30/01/2023

Token Dreams Quest có mã ký hiệu là DREAMS hoạt động trên nền tảng bsc. Dreams Quest/DREAMS thực hiện 438 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 206,637.00 USD (650.64 ETH)

bsc0x450dcf93160a30be156a4600802c91bf64dffd2e 1 0 01:00 30/01/2023

Token CorgiCoin có mã ký hiệu là CORGI hoạt động trên nền tảng bsc. CorgiCoin/CORGI thực hiện 951 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 283,684.09 USD (913.61 ETH)

arbitrum0xfd559867b6d3445f9589074c3ac46418fdfffda4 1 0 01:00 30/01/2023

Token Stake Goblin có mã ký hiệu là GOBLIN hoạt động trên nền tảng arbitrum. Goblin/GOBLIN thực hiện 1,113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 474,850.42 USD (297.49 ETH)

eth0x549020a9cb845220d66d3e9c6d9f9ef61c981102 1 0 01:00 30/01/2023

Token SIDUS có mã ký hiệu là SIDUS hoạt động trên nền tảng eth. SIDUS/SIDUS thực hiện 186 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 247,489.35 USD (153.53 ETH)

bsc0xc3afde95b6eb9ba8553cdaea6645d45fb3a7faf5 1 0 01:00 30/01/2023

Token Kiba Inu có mã ký hiệu là KIBA hoạt động trên nền tảng bsc. Kiba Inu/KIBA thực hiện 232 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,953.06 USD (413.53 ETH)

eth0xed40834a13129509a89be39a9be9c0e96a0ddd71 1 0 01:00 30/01/2023

Token Warp Token có mã ký hiệu là WARP hoạt động trên nền tảng eth. Warp Token/WARP thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,564.23 USD (64.22 ETH)

eth0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e 1 0 01:00 30/01/2023

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng eth. FLOKI/FLOKI thực hiện 2,937 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,093,663.78 USD (1,946.76 ETH)

eth0x243cacb4d5ff6814ad668c3e225246efa886ad5a 1 0 01:00 30/01/2023

Token Shina Inu có mã ký hiệu là SHI hoạt động trên nền tảng eth. Shina Inu/SHI thực hiện 643 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,134,500.14 USD (708.39 ETH)

eth0xcaa9ed6d7502595b555113d4517668ae24038c8a 1 0 01:00 30/01/2023

Token Marvin Inu có mã ký hiệu là MARVIN hoạt động trên nền tảng eth. Marvin Inu/MARVIN thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,611.23 USD (31.40 ETH)

bsc0x66cafcf6c32315623c7ffd3f2ff690aa36ebed38 1 0 01:00 30/01/2023

Token Brokoli Token [via ChainPort.io] có mã ký hiệu là BRKL hoạt động trên nền tảng bsc. Brokoli Token [via ChainPort.io]/BRKL thực hiện 1,191 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 163,542.43 USD (527.20 ETH)

eth0xe9b076b476d8865cdf79d1cf7df420ee397a7f75 1 0 01:00 30/01/2023

Token Unification có mã ký hiệu là FUND hoạt động trên nền tảng eth. Unification/FUND thực hiện 410 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 812,870.51 USD (507.69 ETH)

eth0x2de509bf0014ddf697b220be628213034d320ece 1 0 01:00 30/01/2023

Token Dont Buy Inu có mã ký hiệu là DBI hoạt động trên nền tảng eth. Dont Buy Inu/DBI thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,106.36 USD (31.77 ETH)

fantom0xe0654c8e6fd4d733349ac7e09f6f23da256bf475 1 0 01:00 30/01/2023

Token Scream có mã ký hiệu là SCREAM hoạt động trên nền tảng fantom. Scream/SCREAM thực hiện 1,364 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 635,526.26 USD (1,347,100.10 ETH)

bsc0x8ea2f890cb86dfb0e376137451c6fd982afefc15 1 0 01:00 30/01/2023

Token AutoCrypto có mã ký hiệu là AU hoạt động trên nền tảng bsc. AutoCrypto/AU thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,808.19 USD (205.24 ETH)

eth0x8ee325ae3e54e83956ef2d5952d3c8bc1fa6ec27 1 0 01:00 30/01/2023

Token Fable Of The Dragon có mã ký hiệu là TYRANT hoạt động trên nền tảng eth. Fable Of The Dragon/TYRANT thực hiện 241 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 345,371.83 USD (214.64 ETH)

eth0x88aa4a6c5050b9a1b2aa7e34d0582025ca6ab745 1 0 01:00 30/01/2023

Token Dexpools Token có mã ký hiệu là DXP hoạt động trên nền tảng eth. Dexpools Token/DXP thực hiện 393 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 484,613.71 USD (302.13 ETH)

eth0x1e4746dc744503b53b4a082cb3607b169a289090 1 0 01:00 30/01/2023

Token IPOR Token có mã ký hiệu là IPOR hoạt động trên nền tảng eth. IPOR Token/IPOR thực hiện 197 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 330,889.32 USD (206.56 ETH)

bsc0x4e6415a5727ea08aae4580057187923aec331227 1 0 01:00 30/01/2023

Token Refinable có mã ký hiệu là FINE hoạt động trên nền tảng bsc. Refinable/FINE thực hiện 168 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,191.80 USD (171.10 ETH)

eth0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24 1 0 01:00 30/01/2023

Token Render Token có mã ký hiệu là RNDR hoạt động trên nền tảng eth. Render Token/RNDR thực hiện 1,268 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,926,323.10 USD (1,212.20 ETH)

arbitrum0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b 1 0 01:00 30/01/2023

Token GMD có mã ký hiệu là GMD hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMD/GMD thực hiện 528 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 333,572.70 USD (207.41 ETH)