Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

arbitrum0xf2dbfaab64f241d8d1ad135a5e2c343180fcb085 4 0 02:10 28/03/2023

Token Tusima Network có mã ký hiệu là TUS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Tusima Network/TUS thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 141,171.25 USD (82.34 ETH)

arbitrum0xd6e7c8af05d2d06a76811d44917613bdd258b995 1 0 02:00 28/03/2023

Token Brr Protocol có mã ký hiệu là BRR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Brr Protocol/BRR thực hiện 472 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 372,524.34 USD (213.00 ETH)

bsc0x566a9eeac9a589bf0825222bca083ecdb9c86c82 1 0 02:00 28/03/2023

Token Libra Protocol có mã ký hiệu là LBR hoạt động trên nền tảng bsc. Libra Protocol/LBR thực hiện 811 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 223,498.08 USD (682.33 ETH)

eth0xc9fe6e1c76210be83dc1b5b20ec7fd010b0b1d15 1 0 02:00 28/03/2023

Token Fringe có mã ký hiệu là FRIN hoạt động trên nền tảng eth. Fringe/FRIN thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 163,904.89 USD (93.57 ETH)

eth0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb 1 0 02:00 28/03/2023

Token Vow có mã ký hiệu là VOW hoạt động trên nền tảng eth. Vow/VOW thực hiện 504 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 791,387.58 USD (448.57 ETH)

fantom0xdc301622e621166bd8e82f2ca0a26c13ad0be355 1 0 02:00 28/03/2023

Token Frax có mã ký hiệu là FRAX hoạt động trên nền tảng fantom. Frax/FRAX thực hiện 869 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,886.88 USD (211,937.60 ETH)

eth0x6bea7cfef803d1e3d5f7c0103f7ded065644e197 1 0 02:00 28/03/2023

Token Gamma có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng eth. Gamma/GAMMA thực hiện 108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 495,179.76 USD (287.84 ETH)

arbitrum0x9eb6299e4bb6669e42cb295a254c8492f67ae2c6 1 0 02:00 28/03/2023

Token The Bet có mã ký hiệu là BET hoạt động trên nền tảng arbitrum. The Bet/BET thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,991.00 USD (49.77 ETH)

arbitrum0x5979d7b546e38e414f7e9822514be443a4800529 1 0 02:00 28/03/2023

Token Wrapped stETH có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng arbitrum. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 7,261 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,383,991.54 USD (1,929.81 ETH)

eth0xb4615aad766f6de3c55330099e907ff7f13f1582 1 0 02:00 28/03/2023

Token Onigiri Neko có mã ký hiệu là ONIGI hoạt động trên nền tảng eth. Onigiri Neko/ONIGI thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,181.60 USD (46.98 ETH)

eth0x2e516ba5bf3b7ee47fb99b09eadb60bde80a82e0 1 0 02:00 28/03/2023

Token Eggs có mã ký hiệu là EGGS hoạt động trên nền tảng eth. Eggs/EGGS thực hiện 178 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 186,236.41 USD (106.28 ETH)

eth0x4159862bcf6b4393a80550b1ed03dffa6f90533c 1 0 02:00 28/03/2023

Token One Hundred Million Inu có mã ký hiệu là OHMI hoạt động trên nền tảng eth. One Hundred Million Inu/OHMI thực hiện 156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 190,411.60 USD (108.60 ETH)

bsc0x4937e7d93dd8d8e76eb83659f109cdc633ffdee9 1 0 02:00 28/03/2023

Token CATCEO có mã ký hiệu là CATCEO hoạt động trên nền tảng bsc. CATCEO/CATCEO thực hiện 735 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 134,529.73 USD (413.23 ETH)

arbitrum0x31c91d8fb96bff40955dd2dbc909b36e8b104dde 1 0 02:00 28/03/2023

Token Poison Finance có mã ký hiệu là POI$ON hoạt động trên nền tảng arbitrum. Poison.Finance Poison/POI$ON thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,596.56 USD (31.54 ETH)

eth0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f 1 0 02:00 28/03/2023

Token Gitcoin có mã ký hiệu là GTC hoạt động trên nền tảng eth. Gitcoin/GTC thực hiện 283 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 502,133.12 USD (285.62 ETH)

eth0xa4eb9c64ec359d093eac7b65f51ef933d6e5f7cd 1 0 02:00 28/03/2023

Token Stablz có mã ký hiệu là STABLZ hoạt động trên nền tảng eth. Stablz/STABLZ thực hiện 247 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 449,390.48 USD (256.59 ETH)

arbitrum0xc7831178793868a75122eaaff634ece07a2ecaaa 1 0 02:00 28/03/2023

Token ArbiRoul Casino Chip có mã ký hiệu là ROUL hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbiRoul Casino Chip/ROUL thực hiện 427 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,606.48 USD (30.70 ETH)

bsc0x9776191f4ebbba7f358c1663bf82c0a0906c77fa 1 0 02:00 28/03/2023

Token Phoenix Chain có mã ký hiệu là PHX hoạt động trên nền tảng bsc. Phoenix chain/PHX thực hiện 790 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,477.40 USD (601.92 ETH)

arbitrum0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b 1 0 02:00 28/03/2023

Token Sperax có mã ký hiệu là SPA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Sperax/SPA thực hiện 435 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,636.55 USD (54.29 ETH)

bsc0x56d06a78ef8e95d6043341f24759e2834be6f97b 1 0 02:00 28/03/2023

Token DegenZoo có mã ký hiệu là wDZOO hoạt động trên nền tảng bsc. DegenZoo/wDZOO thực hiện 194 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 232,725.43 USD (718.27 ETH)

eth0x8d610e20481f4c4f3acb87bba9c46bef7795fdfe 1 0 02:00 28/03/2023

Token Unity Network có mã ký hiệu là UNT hoạt động trên nền tảng eth. Unity Network/UNT thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 133,017.08 USD (75.71 ETH)

eth0x235c8ee913d93c68d2902a8e0b5a643755705726 1 0 02:00 28/03/2023

Token tehBag có mã ký hiệu là BAG hoạt động trên nền tảng eth. tehBag/BAG thực hiện 223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,131.59 USD (77.26 ETH)

eth0xa49d7499271ae71cd8ab9ac515e6694c755d400c 1 0 02:00 28/03/2023

Token Mute.io có mã ký hiệu là MUTE hoạt động trên nền tảng eth. Mute.io/MUTE thực hiện 452 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,216,980.16 USD (695.46 ETH)

arbitrum0xd2568accd10a4c98e87c44e9920360031ad89fcb 1 0 02:00 28/03/2023

Token 3xcalibur Ecosystem Token có mã ký hiệu là XCAL hoạt động trên nền tảng arbitrum. 3xcalibur Ecosystem Token/XCAL thực hiện 467 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 127,583.96 USD (73.25 ETH)

eth0x70401dfd142a16dc7031c56e862fc88cb9537ce0 1 0 02:00 28/03/2023

Token Bird Money có mã ký hiệu là BIRD hoạt động trên nền tảng eth. Bird.Money/BIRD thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,124.03 USD (42.44 ETH)

arbitrum0xdd8e557c8804d326c72074e987de02a23ae6ef84 1 0 02:00 28/03/2023

Token ArbInu có mã ký hiệu là ARBINU hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbInu/ARBINU thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,231.23 USD (50.72 ETH)

eth0x993864e43caa7f7f12953ad6feb1d1ca635b875f 1 0 02:00 28/03/2023

Token Singularity Dao có mã ký hiệu là SDAO hoạt động trên nền tảng eth. Singularity Dao/SDAO thực hiện 109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,652.73 USD (113.57 ETH)

arbitrum0x7f465507f058e17ad21623927a120ac05ca32741 1 0 02:00 28/03/2023

Token Arcadeum có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arcadeum/ARC thực hiện 734 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 744,330.57 USD (424.49 ETH)

bsc0x9a2478c4036548864d96a97fbf93f6a3341fedac 1 0 02:00 28/03/2023

Token ZILLION AAKAR XO có mã ký hiệu là ZAX hoạt động trên nền tảng bsc. ZILLION AAKAR XO/ZAX thực hiện 1,100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 460,678.11 USD (1,413.81 ETH)

bsc0x5b65cd9feb54f1df3d0c60576003344079f8dc06 1 0 02:00 28/03/2023

Token Uniwhale Token có mã ký hiệu là UNW hoạt động trên nền tảng bsc. Uniwhale Token/UNW thực hiện 2,405 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 372,443.09 USD (1,148.53 ETH)

eth0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc 1 0 02:00 28/03/2023

Token Hop có mã ký hiệu là HOP hoạt động trên nền tảng eth. Hop/HOP thực hiện 209 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 320,481.96 USD (183.17 ETH)

eth0x38a94e92a19e970c144ded0b2dd47278ca11cc1f 1 0 02:00 28/03/2023

Token Falcon 9 có mã ký hiệu là F9 hoạt động trên nền tảng eth. Falcon 9/F9 thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 233,970.69 USD (135.03 ETH)

polygon0x3b56a704c01d650147ade2b8cee594066b3f9421 1 0 02:00 28/03/2023

Token Affyn có mã ký hiệu là FYN hoạt động trên nền tảng polygon. Affyn/FYN thực hiện 241 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,762.97 USD (58,365.06 ETH)

eth0xa71d0588eaf47f12b13cf8ec750430d21df04974 1 0 02:00 28/03/2023

Token Shiba Predator có mã ký hiệu là QOM hoạt động trên nền tảng eth. Shiba Predator/QOM thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 564,074.46 USD (328.86 ETH)

bsc0xe82546b56b1b8a5f031bcd23ff6332282cb0124b 1 0 02:00 28/03/2023

Token Brain Sync có mã ký hiệu là SyncBrain hoạt động trên nền tảng bsc. Brain Sync/SyncBrain thực hiện 489 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,242.40 USD (301.31 ETH)

bsc0xa89bf95c5f15a847c8eb8d348cd7fed719ad7d80 1 0 02:00 28/03/2023

Token Chat AI có mã ký hiệu là AI hoạt động trên nền tảng bsc. Chat AI/AI thực hiện 636 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,807.96 USD (383.30 ETH)

bsc0x61d5822dd7b3ed495108733e6550d4529480c8f6 1 0 02:00 28/03/2023

Token Pancake GAMES có mã ký hiệu là GCAKE hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake GAMES/GCAKE thực hiện 218 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,552.09 USD (279.27 ETH)

arbitrum0x27d8de4c30ffde34e982482ae504fc7f23061f61 1 0 02:00 28/03/2023

Token My MetaTrader có mã ký hiệu là MMT hoạt động trên nền tảng arbitrum. MyMetaTrader Token/MMT thực hiện 149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,688.81 USD (39.79 ETH)

eth0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935 1 0 02:00 28/03/2023

Token NuNet có mã ký hiệu là NTX hoạt động trên nền tảng eth. NuNet Utility Token/NTX thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 267,599.35 USD (153.23 ETH)

arbitrum0xa684cd057951541187f288294a1e1c2646aa2d24 1 0 02:00 28/03/2023

Token Vesta có mã ký hiệu là VSTA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Vesta/VSTA thực hiện 571 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 354,717.97 USD (203.09 ETH)