Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x2f996d66230c312236248f8654dcfb8872e6f079 1 0 16:50 30/05/2023

Token Aeterna có mã ký hiệu là Aeterna hoạt động trên nền tảng bsc. Aeterna/Aeterna thực hiện 34 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,200.55 USD (394.66 ETH)

bsc0x5f5cd5b2729876bb937ae38ec9013059f9017114 1 0 16:40 30/05/2023

Token BonfireETH có mã ký hiệu là BONFIRE hoạt động trên nền tảng bsc. BonfireETH/BONFIRE thực hiện 19 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,189.43 USD (381.58 ETH)

bsc0xc167452a3e113f9f6992ad49cc600e5c948799e7 1 0 16:40 30/05/2023

Token VirginPEPE có mã ký hiệu là VPEPE hoạt động trên nền tảng bsc. VirginPEPE/VPEPE thực hiện 4 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 7,093.02 USD (22.72 ETH)

bsc0xe4011f90a2d4193689625431119965c07598616b 1 0 16:30 30/05/2023

Token SuperPepe có mã ký hiệu là SPEPE hoạt động trên nền tảng bsc. SuperPepe/SPEPE thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,470.31 USD (485.05 ETH)

arbitrum0x3f05590a182902f4ab1f5514d5e0b2818e23fd8e 3 0 16:20 30/05/2023

Token Arbitrum LOYAL có mã ký hiệu là LOYAL hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arbitrum LOYAL/LOYAL thực hiện 198 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 308,926.81 USD (162.36 ETH)

bsc0xd2a1671ac0826eeea07a6b35d0bc346e67131ddf 3 0 16:20 30/05/2023

Token Neopets Metaverse có mã ký hiệu là NOPT hoạt động trên nền tảng bsc. Token NOPT/NOPT thực hiện 224 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 36,262.11 USD (116.11 ETH)

bsc0x25a77f55556eb6618518278f969bc21ce12c7381 4 0 16:10 30/05/2023

Token DEZONetwork có mã ký hiệu là DEZO hoạt động trên nền tảng bsc. DEZONetwork/DEZO thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 256,715.97 USD (822.18 ETH)

eth0xee772cec929d8430b4fa7a01cd7fbd159a68aa83 1 0 16:00 30/05/2023

Token Shanghai Inu có mã ký hiệu là SHANG hoạt động trên nền tảng eth. SHANGHAI INU/SHANG thực hiện 731 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 667,537.60 USD (352.83 ETH)

eth0xf1182229b71e79e504b1d2bf076c15a277311e05 1 0 16:00 30/05/2023

Token LBR có mã ký hiệu là LBR hoạt động trên nền tảng eth. LBR/LBR thực hiện 2,952 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 15,792,149.02 USD (8,338.98 ETH)

eth0xaada04204e9e1099daf67cf3d5d137e84e41cf41 1 0 16:00 30/05/2023

Token PEEPO có mã ký hiệu là PEEPO hoạt động trên nền tảng eth. PEEPO/PEEPO thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 150,549.31 USD (79.54 ETH)

eth0x1936c91190e901b7dd55229a574ae22b58ff498a 1 0 16:00 30/05/2023

Token MEVFree có mã ký hiệu là MEVFree hoạt động trên nền tảng eth. MEVFree/MEVFree thực hiện 78 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,932.09 USD (27.90 ETH)

bsc0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 1 0 16:00 30/05/2023

Token Open Campus có mã ký hiệu là EDU hoạt động trên nền tảng bsc. EDU Coin/EDU thực hiện 1,071 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 747,238.38 USD (2,394.00 ETH)

polygon0x62f594339830b90ae4c084ae7d223ffafd9658a7 1 0 16:00 30/05/2023

Token Sphere Finance có mã ký hiệu là SPHERE hoạt động trên nền tảng polygon. Sphere Finance/SPHERE thực hiện 278 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,265.89 USD (121,489.54 ETH)

eth0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c 1 0 16:00 30/05/2023

Token MongCoin có mã ký hiệu là $MONG hoạt động trên nền tảng eth. MongCoin/$MONG thực hiện 5,182 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 12,105,020.19 USD (6,402.49 ETH)

bsc0x4136129ac3ac90cf9817548b24d35e73e9457e05 1 0 16:00 30/05/2023

Token EDE có mã ký hiệu là EDE hoạt động trên nền tảng bsc. EDE/EDE thực hiện 190 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,921.18 USD (195.73 ETH)

eth0x15f20f9dfdf96ccf6ac96653b7c0abfe4a9c9f0f 1 0 16:00 30/05/2023

Token WALL STREET BABY có mã ký hiệu là WSB hoạt động trên nền tảng eth. WALL STREET BABY/WSB thực hiện 146 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 206,290.61 USD (108.98 ETH)

bsc0x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3 1 0 16:00 30/05/2023

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng bsc. Multichain/MULTI thực hiện 252 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,230.38 USD (173.80 ETH)

optimism0x9bcef72be871e61ed4fbbc7630889bee758eb81d 1 0 16:00 30/05/2023

Token Rocket Pool ETH có mã ký hiệu là rETH hoạt động trên nền tảng optimism. Rocket Pool ETH/rETH thực hiện 163 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 359,055.67 USD (189.45 ETH)

eth0xb1f1f47061a7be15c69f378cb3f69423bd58f2f8 1 0 16:00 30/05/2023

Token Flashstake có mã ký hiệu là FLASH hoạt động trên nền tảng eth. Flashstake/FLASH thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,940.99 USD (31.64 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 16:00 30/05/2023

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,224.58 USD (38.10 ETH)

eth0xfac77a24e52b463ba9857d6b758ba41ae20e31ff 1 0 16:00 30/05/2023

Token LSD Coin có mã ký hiệu là LSD hoạt động trên nền tảng eth. LSD Coin/LSD thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 163,822.63 USD (86.42 ETH)

bsc0x2efdff1e566202f82e774bb7add18c56cbb9427d 1 0 16:00 30/05/2023

Token ZakumiFi có mã ký hiệu là ZAFI hoạt động trên nền tảng bsc. ZakumiFi/ZAFI thực hiện 200 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,737.15 USD (191.55 ETH)

eth0xdc63269ea166b70d4780b3a11f5c825c2b761b01 1 0 16:00 30/05/2023

Token PAWSWAP có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWSWAP/PAW thực hiện 135 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 147,565.12 USD (77.93 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 16:00 30/05/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 1,814 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,352,399.26 USD (713.56 ETH)

eth0x14d4c7a788908fbbbd3c1a4bac4aff86fe1573eb 1 0 16:00 30/05/2023

Token Tairyo Inu có mã ký hiệu là TAIRYO hoạt động trên nền tảng eth. Tairyo Inu/TAIRYO thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,995.55 USD (65.51 ETH)

fantom0x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3 1 0 16:00 30/05/2023

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng fantom. Multichain/MULTI thực hiện 848 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,446.76 USD (171,338.07 ETH)

eth0x3819f64f282bf135d62168c1e513280daf905e06 1 0 16:00 30/05/2023

Token Hedron có mã ký hiệu là HDRN hoạt động trên nền tảng eth. Hedron/HDRN thực hiện 289 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 230,212.52 USD (121.49 ETH)

eth0x50eec6d765792dcfb0913c8403ef2a12e1b861a6 1 0 16:00 30/05/2023

Token Z Cubed có mã ký hiệu là Z3 hoạt động trên nền tảng eth. Z-Cubed/Z3 thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,706.30 USD (45.23 ETH)

eth0xad1a5b8538a866ecd56ddd328b50ed57ced5d936 1 0 16:00 30/05/2023

Token Good Gensler có mã ký hiệu là GENSLR hoạt động trên nền tảng eth. Good Gensler/GENSLR thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 171,448.85 USD (90.59 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 16:00 30/05/2023

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 316 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 313,497.52 USD (165.21 ETH)

eth0x993864e43caa7f7f12953ad6feb1d1ca635b875f 1 0 16:00 30/05/2023

Token SingularityDAO có mã ký hiệu là SDAO hoạt động trên nền tảng eth. Singularity Dao/SDAO thực hiện 114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 194,046.36 USD (102.46 ETH)

bsc0x9f8a75436e7e808f3fb348182e0ea42d2dd467cd 1 0 16:00 30/05/2023

Token S-Wallet Protocol có mã ký hiệu là SWP hoạt động trên nền tảng bsc. S-Wallet Protocol/SWP thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,197.10 USD (189.73 ETH)

eth0xfa5047c9c78b8877af97bdcb85db743fd7313d4a 1 0 16:00 30/05/2023

Token Rook có mã ký hiệu là ROOK hoạt động trên nền tảng eth. ROOK/ROOK thực hiện 13 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 28,763.41 USD (15.20 ETH)

eth0x3aada3e213abf8529606924d8d1c55cbdc70bf74 1 0 16:00 30/05/2023

Token XMON có mã ký hiệu là XMON hoạt động trên nền tảng eth. XMON/XMON thực hiện 43 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,207.91 USD (26.54 ETH)

eth0x48c3399719b582dd63eb5aadf12a40b4c3f52fa2 1 0 16:00 30/05/2023

Token StakeWise có mã ký hiệu là SWISE hoạt động trên nền tảng eth. StakeWise/SWISE thực hiện 18 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 209,056.32 USD (111.00 ETH)

eth0x5026f006b85729a8b14553fae6af249ad16c9aab 1 0 16:00 30/05/2023

Token Wojak có mã ký hiệu là WOJAK hoạt động trên nền tảng eth. Wojak Coin/WOJAK thực hiện 192 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 298,739.86 USD (157.57 ETH)

optimism0x4200000000000000000000000000000000000042 1 0 16:00 30/05/2023

Token Optimism có mã ký hiệu là OP hoạt động trên nền tảng optimism. Optimism/OP thực hiện 6,173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,104,264.01 USD (582.68 ETH)

arbitrum0x088cd8f5ef3652623c22d48b1605dcfe860cd704 1 0 16:00 30/05/2023

Token VelaToken có mã ký hiệu là VELA hoạt động trên nền tảng arbitrum. VelaToken/VELA thực hiện 265 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 299,939.85 USD (157.91 ETH)

eth0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9 1 0 16:00 30/05/2023

Token Bone ShibaSwap có mã ký hiệu là BONE hoạt động trên nền tảng eth. BONE SHIBASWAP/BONE thực hiện 319 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 922,634.77 USD (486.75 ETH)

eth0x5888641e3e6cbea6d84ba81edb217bd691d3be38 1 0 16:00 30/05/2023

Token Bobo có mã ký hiệu là BOBO hoạt động trên nền tảng eth. Bobo/BOBO thực hiện 67 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,547.31 USD (35.76 ETH)