Dự án vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì năm 2024

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002, ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Theo quy định nêu trên, vốn Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước là các nguồn vốn không nằm trong dự toán ngân sách Nhà nước được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định như vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn Nhà nước tại doanh nghiệp,...

Vốn trái phiếu Chính phủ

Vốn trái phiếu Chính phủ hàng năm Trung ương phân bổ cho địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nằm trong dự toán đã được Quốc hội quyết định là nguồn vốn ngân sách Nhà nước, không phải là nguồn vốn ngoài ngân sách.

Dự án sử dụng 2 nguồn vốn

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 189/QĐ-TTg ngày 25/1/2014 và vốn đối ứng phía Việt Nam nằm trong dự toán ngân sách đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định nên là vốn ngân sách Nhà nước.

Trong trường hợp Dự án sử dụng 2 nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách theo tỷ lệ nhất định thì quản lý thực hiện dự án này theo quy chế như sau:

- Vốn ngân sách Nhà nước: Được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Vốn Nhà nước ngoài ngân sách: Được thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền cho từng nguồn vốn.

Câu hỏi: Cho em hỏi trong Luật Xây dựng năm 2014 có cụm từ “vốn nhà nước ngoài ngân sách” nghĩa là thế nào? trong luật cũ không có cụm từ này? phân biệt thế nào về cụm từ “vốn ngân sách nhà nước” và “vốn nhà nước ngoài ngân sách”?

Bạn hỏi Dự thầu GXD trả lời:

1. Ở thời điểm hiện tại khi chúng tôi cập nhật bài viết này (15/07/2021)

Chúng ta đều biết rằng đã có các văn bản luật mới hơn:

  • Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14
  • Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020/QH14
  • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ghi chú: Để đọc 3 văn bản trên, bạn chỉ việc chạm hoặc kích vào link, hoặc khi không ở bài này thì bạn truy cập https://qlda.gxd.vn vào mục Văn bản sẽ thấy ngay, chạm là thấy.

Tại thời điểm hiện tại, để hiểu về nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách phải xem đồng thời cả 3 văn bản luật trên + Luật Đấu thầu. Bạn sẽ thấy: Luật Đầu tư công sử dụng thuật ngữ Vốn đầu tư công, trong đó vốn Ngân sách nhà nước (NSNN) là một loại vốn trong Vốn đầu tư công. Và bây giờ để quản lý người ta dùng: “Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công.

Rất nhiều người không thể xác định được vốn Nhà nước ngoài đầu tư công, phải suy luận tính toán một chút. Mời bạn xem hình sau sẽ dễ hình dung, sau đó cuộn tìm các điều khoản đã ghi trong đó để đọc và chiêm nghiệm lại:

Dự án vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì năm 2024

vốn nhà nước ngoài ngân sách

2. Vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định trước đó

Xem Luật Xây dựng 50/2014/QH13 phải kết hợp xem Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 các bạn nhé.

Khoản 44, Điều 4. Giải thích từ ngữ – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

“44. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.“ Khi đọc khoản này, bạn sẽ thấy là đoạn từ chỗ dấu chấm phẩy (bôi màu xanh) trở đi là “vốn nhà nước ngoài ngân sách”.

Bạn xem khoản 4, Luật Đấu thầu ở đây http://duthaugxd.com/dieu-4-giai-thich-tu-ngu-luat-dau-thau.html

Ngoài ra, để làm rõ hơn các vấn đề liên quan về nguồn vốn đầu tư mời bạn xem các quy định sau đây:

Khoản 21 Điều 4. Giải thích từ ngữ của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 (hết hiệu lực từ 01/01/2020)

“21. Vốn đầu tư công quy định tại Luật này gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư.“

Theo Điều 4. Giải thích từ ngữ của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 (có hiệu lực từ 01/01/2020)

“22. Vốn đầu tư công quy định tại Luật này bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

23. Vốn ngân sách trung ương là vốn chi cho đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

24. Vốn ngân sách địa phương là vốn chi cho đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

25. Vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương là vốn thuộc ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương để đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo nhiệm vụ cụ thể được cấp có thẩm quyền quyết định.“

Hãy ủng hộ phần mềm Dự thầu GXD để chúng tôi có kinh phí duy trì các hệ thống phục vụ bạn lâu dài nhé. Truy cập https://gxd.vn để đặt mua hoặc alo Ms Thu An 0974 889 500.

Nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước là gì?

Theo quy định nêu trên, vốn nhà nước ngoài ngân sách là các nguồn vốn không nằm trong dự toán ngân sách nhà nước được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định như: vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước là gì?

Dự án sử dụng vốn nhà nước là các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển, nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, vốn từ quỹ ...

Vốn nhà nước bao gồm những gì?

Vốn nhà nước bao gồm? Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các vốn khác do Nhà nước quản lý.

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì?

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP: “Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật về đấu thầu nhưng không bao gồm vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công.”.