Khi nói về điện từ trường biến thiên phát biểu nào sau đây đúng

  • Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện từ trường? YOMEDIA

  • A. Điện trường trong tụ điện biến thiên sinh ra một từ trường giống từ trường của một nam châm hình chữ U.
  • B. Sự biến thiên của điện trường giữa các bản của tụ điện sinh ra một từ trường giống từ trường được sinh ra bởi dòng điện trong dây dẫn nối với tụ.
  • C. Dòng điện dịch là dòng chuyển động có hướng của các điện tích trong lòng tụ điện.
  • D. Dòng điện dịch trong tụ điện và dòng điện dẫn trong dây dẫn nối với tụ điện có cùng độ lớn, nhưng ngược chiều.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: B Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE