Đặt ra luật tiếng Anh là gì

Quy định tiếng anh là gì?

Rules (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Lĩnh vực

Nghĩa tiếng Anh: rules

(Nghĩa của quy định trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

appoint, stipulate, prescribed, regulation

Ví dụ:

Mọi người được chào đón đến chơi ở công viên này theo mục đích định sẵn như một quảng trường mở trong khu phố , phù hợp với các quy định được đăng tải.

All are welcome to enjoy the park for its intended purpose as an open neighbourhood plaza , in compliance with posted rules.

Hai người biết đó, chính phủ ở đây có những quy định khá nghiêm ngặt về lặn biển.

You see, the government here has rather strict rules about diving.

Trước nhất, trừ phi quy định dễ hiểu và toàn diện có thể có đua đến tận cùng, với quốc gia có quy định lỏng lẻo cạnh tranh thu hút hoạt động tài chính.

First, unless regulation is comprehensive there can be a race to the bottom , with countries with lax regulation competing to attract financial services.

Tôi hiểu lý do tại sao Chúa đã quy định rằng Giáo Hội của Ngài cần phải được ba thầy tư tế thượng phẩm chủ tọa lãnh đạo và tại sao hình thức lãnh đạo đó sẽ được quy định hầu hết trong khắp Giáo Hội.

I understand why the God appointed that His Church should be led by three presiding high priests and why that form of leadership would be prescribed throughout most of the Church.

Một ai đó đang đặt ra những quy định.

Someone is making the rules.

Đó là quy định.

That's a rule.

Quy định xã hội là một biện pháp quan trọng mà chính phủ sử dụng khi những quy định về bảo vệ người tiêu dùng khác không thực hiện các chức năng hành pháp thoả đáng.

Social regulation is a significant measure taken by government when other consumer protection laws fail to provide adequate regulatory functions.

rằng chẳng có sự vi phạm nào với quy định của NBA,

that there had been no violations of the NBA's rules,

hay đúng hơn, thiếu các quy định tốt.

or rather, the lack of good regulation.

Nhiều nơi có luật quy định tuổi được phép uống rượu, và tín đồ Đấng Christ vâng theo luật của Sê-sa dù những luật lệ này có vẻ quá khắt khe.

Many places have a minimum legal drinking age, and Christians will be obedient to Caesars laws even if these regulations seem overly restrictive.

Và những kẻ như anh tôn trọng quy định của luật pháp.

And men like you respect the rule of law.

cũng như sự không tôn trọng các quy định trong luật pháp của họ.

and their disrespect of the rule of law.

Và thứ mười , quy định phải dễ hiểu đối với tổ chức tài chính.

And tenth , regulation has to be comprehensive across financial institutions.

Điều này thật sự vượt quy định trong thời bấy giờ, mặc dù Titanic có khả năng chở hơn 3500 người.

This actually the regulations of the time , even though Titanic was capable of carrying over 3500 people.

Việc cấp giấy phép cũng được xếp vào loại những quy định bảo vệ người tiêu dùng.

Licensing falls under consumer protection regulations as well.

Khi mẹ chúng ta bảo chúng ta phải tuân theo những quy định của trại lính.

That' s when good ol' mom is telling you to obey the local camp regulations.

Niên kim lãi suất cố định đã bị chỉ trích nặng nề vì phí cao và quy định phức tạp của chúng.

Fixed-rate annuities have been heavily criticized for their hefty fees and complex rules.

Theo quy định, sếp, nếu thiếu thịt nướng, giăm-bông, quyền sĩ quan hậu cần, là ông đó, sếp sẽ cho phép cấp phát mỗi tuần một lần, khẩu phần đồ lòng.

Regulations state, sir, that in the absence of bacon, ham, et cetera the acting catering officer, that's you, sir shall authorize once per week, the issue of offal.

Mọi quy định đều cho là loại bỏ tôi, chỉ một mạng Không đáng phải phá hỏng vỏ bọc quân sự.

All the regulations say to kick me, that one life is not worth blowing operational cover.

Chúc các bạn học tốt!

Kim Ngân