Types of building có nghĩa là gì

Dịch Sang Tiếng Việt: type of building //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-kiểu nhà
*Lĩnh vực: xây dựng
-loại nhà

Cụm Từ Liên Quan :

//