Từ đồng nghĩa với từ thông minh là gì

tìm từ đồng nghĩa với thông minh và từ trái nghĩa với hùng vĩ

*Em tham khảo nha*

- Thông minh: giỏi dang, khôn khéo,...

- Hùng vĩ: nhỏ bé,..

Đồng nghĩa với thông minh là:Sáng dạ,sáng ý,...

Trái nghĩa với hùng vĩ là: Tầm thường,ko đáng kể,nhỏ bé,...

Mong các bn nhận xét

Chúc bn học tốt