Tốc độ truyền sóng cơ học giảm dần khí truyền từ

Vận tốc truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường:

Vận tốc truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường:

A.  Rắn, khí, lỏng

B.  Rắn, lỏng, khí

C.  Khí, rắn, lỏng

D.  Khí , lỏng, rắn

Đáp án   B

9e.png