Tốc độ truyền sóng cơ học giảm dần khí truyền từ

Vận tốc truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường:

Vận tốc truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường:

A.  Rắn, khí, lỏng

B.  Rắn, lỏng, khí

C.  Khí, rắn, lỏng

D.  Khí , lỏng, rắn

Đáp án   B

Tốc độ truyền sóng cơ học giảm dần khí truyền từ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tốc độ truyền sóng cơ học giảm dần khí truyền từ