Tờ trình de nghị khen thưởng chi bộ

 ĐẢNG BỘ …………………                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………….

                           *

       Số: …- TTr/CB                                 ……….., ngày … tháng … năm 20…

TỜ TRÌNH

đề nghị khen thưởng năm 20…

                     Kính gửi:  Đảng uỷ ……………………………

Căn cứ quy định số ……………… ngày … tháng … năm … Quy định về hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên của Tỉnh Uỷ ………………;

Căn cứ công văn hướng dẫn số ………… ngày …/…/… của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ ……………… về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong các đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ công văn hướng dẫn số …………… ngày …/…/… của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ …………. về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm;

Căn cứ kết quả cuộc họp chi bộ ngày … tháng … năm … của Chi bộ …………………. về kiểm điểm đánh giá chất lượng TCCS đảng và phân loại đảng viên cuối năm,

Chi bộ ……………… làm tờ trình đề nghị Đảng uỷ …………… xem xét khen tặng các tập thể, cá nhân sau:

* Tập thể:

Khen tặng danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh cho chi bộ ………………. (Có biểu điểm tự đánh giá và bản thuyết minh kèm theo).

* Cá nhân:

Khen tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đảng viên (Có phiếu biểu quyết đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và danh sách kèm theo).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:                                                                                              TM /CHI BỘ

- Cấp ủy đảng bộ (b/c);                                                                            BÍ THƯ                                                             

- Đảng viên trong chi bộ;

- Lưu hồ sơ;

ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Q.HÀ ĐÔNG
Số:…/…/TTr
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..  

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐẢNG VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NĂM 2020-2021

Kính gửi: Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội

          Căn cứ Hướng dẫn xét khen thưởng của Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội số….;

          Căn cứ Công văn hướng dẫn số…. ngày…..của Ban Tổ chức Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng Đảng viên;

          Căn cứ kết quả công tác Đảng và thi đua phong trào trong năm…và kết quả Hội nghị Ban thường vụ Chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hà Đông.

          Ban Thường vụ Chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo Q. Hà Đông làm tờ trình đề nghị Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội:

1. Xét, đề nghị tặng Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho ………………………………………. tập thể và ………………… cá nhân(có danh sách kèm theo) vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác Đảng trong năm     ;

2. Xét, đề nghị tặng Giấy khen của Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội cho ………………………………………. tập thể và ………………… cá nhân(có danh sách kèm theo) vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác Đảng trong năm    

          Rất mong sự quan tâm, ủng hộ của Ban thường vụ Đảng bộ Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội để động viên công tác Đảng của các cán bộ Đảng viên.

Nơi nhận:
– Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
– Lưu VP
TM CHI BỘ PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG BÍ THƯ
(Kí tên, đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail:

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tờ trình de nghị khen thưởng chi bộ