Tải văn bản pháp luật tiếng Anh ở đâu

Văn bản tiếng anh

Chỉ thị 24/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19                                                                 Ban hành: 24/11/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Thông tư 15/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam                                                                 Ban hành: 20/11/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Nghị quyết 172/NQ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng                                                                 Ban hành: 19/11/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Thông tư 95/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán                                                                 Ban hành: 16/11/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Nghị định 134/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng                                                                 Ban hành: 15/11/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Thông tư 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính                                                                 Ban hành: 13/11/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Thông tư 13/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng  và chi nhánh ngân hàng nước ngoài                                                                 Ban hành: 13/11/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Thông tư 12/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2020/TT-NHNN ngày 07/5/2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19                                                                 Ban hành: 11/11/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Quyết định 1777/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1                                                                 Ban hành: 11/11/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Thông tư 89/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Thông tư 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm, Thông tư 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản, bãi bỏ Thông tư 116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và Thông tư 43/2016/TT-BTC ngày 03/3/2016 sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC                                                                 Ban hành: 11/11/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết                                                                 Ban hành: 05/11/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Thông tư 10/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước                                                                 Ban hành: 02/11/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Nghị định 131/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh                                                                 Ban hành: 02/11/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Thông tư 11/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng                                                                 Ban hành: 02/11/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Thông tư 88/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ                                                                 Ban hành: 30/10/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Thông tư 09/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng                                                                 Ban hành: 21/10/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Nghị định 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan                                                                 Ban hành: 19/10/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế                                                                 Ban hành: 19/10/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn                                                                 Ban hành: 19/10/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ                                                                 Ban hành: 19/10/2020                                                    Hiệu lực:                         Đã biết