Sóng điện từ là sóng dọc và sóng ngang là điện từ trường lan truyền trong không gian

Sóng điện từ

A. là sóng dọc hoặc sóng ngang

B. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương

C. là điện từ trường lan truyền trong không gian

D. không truyền được trong chân không

Đáp án C

Sóng điện từ

- là điện từ trường lan truyền trong không gian.

- là sóng ngang.

- truyền được trong chân không.

- có thành phần điện trường và từ trường tại một điểm dao động trên 2 phương vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.