Some sort of là gì

Kind of dùng để chỉ một nhóm có tính chất tương tự nhau hoặc một loại xác định. Ví dụ "Vehicles use two kind of fuel - petrol and diesel (Phương tiện giao thông dùng 2 loại nhiên liệu là xăng và dầu).

Còn type of dùng để chỉ sự đa dạng của một thứ, ví dụ : Type of car, type of bread....

Sort of chỉ một nhóm có cùng tính chất với nhau, ví dụ : "We both like the same sort of music" (Chúng tôi cùng thích một dòng nhạc).

Cả 3 thường có this hoặc that đứng trước và danh từ số ít theo sau. Một số ví dụ:

- His teacher does not tolerate this kind of mistake (Thầy của anh ta không cho qua lỗi kiểu này).

- She is the sort of woman who always gets what she wants (Cô ấy là kiểu người phụ nữ luôn có những gì mình muốn).

- What type of car do you drive? (Anh lái loại xe nào vậy?)

Kinds of, sorts of, types of sẽ đi với these hoặc those. Ví dụ:

- My teacher does not tolerate these kinds of mistakes (Thầy giáo tôi không bỏ qua những lỗi kiểu này).

- I hate those sorts of people who only care about money (Tôi ghét kiểu người chỉ biết quan tâm tới tiền).

- These types of cars are expensive to run. (Những dòng xe thế này đắt lắm).

Trong văn nói, kind of sort of còn được dùng để làm dịu, làm cho câu bớt gay gắt hoặc lịch sự hơn. Ví dụ "She's kind of strange" (Cô ấy hơi kỳ lạ), "I sort of think we should go home" (Tôi chợt nghĩ chúng ta nên về nhà).

Kind of và sort of khi sử dụng thông thường sẽ là một cụm danh từ, trong khi nếu dùng để mang ý dịu câu, nói tránh thì lại trở thành trạng từ và có thể đứng trước các từ khác hoặc cuối câu.

Ví dụ:

- What sorts of shoes do you need? (Bạn cần kiểu giày nào?).

-It's cold in here, kind of (Ở đây lạnh đấy).

Tiếng Anh có sự khác biệt giữa văn viết và văn nói, do đó người học cần chú ý sử dụng đúng từ trong từng trường hợp. Người Anh có thể không nói như những gì dạy trong sách vở, nhưng khi họ viết thì sẽ tương tự sách.

Hải Khanh

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Some sort of là gì