Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 25

  • Lớp 4
  • Giải SBT Tiếng Anh 4

Giải SBT Tiếng Anh 4 Unit 6: Sentence patterns (trang 25)

Unit 6: Where's your school?

C. Sentence patterns (trang 25 SBT Tiếng Anh 4)

1. Read and match. (Đọc và nối)

Quảng cáo

1 c 2 e 3 d 4 b 5 a

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đến từ đâu? - Tớ đến từ Hà Giang.

2. Trường của bạn ở đâu? - Nó ở trong làng.

3. Cô ấy học lớp nào? - Cô ấy học lớp 4F.

4. Sở thích của bạn là gì? - Sở thích của tớ là xem TV.

5. Họ thích làm gì? - Họ thích đọc sách.

2. Put the words in order...(Xếp từ theo thứ tự đúng. Sau đó đọc to)

Quảng cáo

1. This is the way we go to school

2. My school is in South street

3. Where is your school?

4. What class are you in?

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là đường chúng tôi đi học

2. Trường tôi nằm trên đường phía Nam

3. Trường bạn ở đâu?

4. Bạn học lớp nào?

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 4 (SBT Tiếng Anh 4) khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi