Phát biểu nào sau đây về từ trường đúng

  • Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây về từ trường đều làsai? YOMEDIA

  • A. Từ trường đều có vectơ cảm ứng từ\(\vec B\)tại mọi điểm đều bằng nhau.
  • B. Từ trường có các đường sức từ là những đường thẳng song song.
  • C. Từ trường mà có các đường sức từ cách đều nhau là từ trường đều.
  • D. Đường sức từ của từ trường đều là những đường thẳng song song và cách đều nhau.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: C

Phát biểu C chưa đầy đủ. Từ trường có các đường sức từ cách đều nhau mà không song song với nhau thì vectơ cảm ứng từ\(\vec B\) tại các điểm khác nhau sẽ có phương, chiều khác nhau. Từ trường này không phải là từ trường đều. Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Phát biểu nào sau đây về từ trường đúng