Phát biểu nào sau đây không đúng về trường xoáy

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Điện trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một từ trường xoáy

B.Từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường xoáy.

C. Từ trường xoáy là từ trường có các đường sức từ khép kín.

D.Từ trường xoáy là từ trường có các đường sức từ không khép kín

Đáp án D

Từ trường xoáy là từ trường có các đường sức từ khép kín

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Phát biểu nào sau đây không đúng về trường xoáy