Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là gì

Hệ điều hành là gì nêu nhiệm vụ chính của hệ điều hành

-Hệ điều hành là một phần mềm dùng để điều hành, quản lý toàn bộ tất cả thành phần của thiết bị điện tử

-Nhiệm vụ của hệ điều hành là :

+Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính . -

+Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính

+Cung cấp giao diện cho người dùng, giao diện là môi trường giao tiếp cho phép người dùng trao đổi trong quá trình làm việc .

hệ điều hành là một phần mềm ở trên máy tính và là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính

Nhiệm vụ chính : điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính, cung cấp giao diện cho người dùng, tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính

xin hay nhất ạ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là gì