Nam châm đứng yên sinh ra từ trường

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm

B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức điện là các đường cong kín

C. Từ trường tĩnh là từ trường do nam châm vĩnh cửu đứng yên sinh ra

D. Từ trường xoáy là từ trường có các đường sức từ là các đường cong kín

ChọnC.

Hiện nay con người chưa tìm ra từ trường tĩnh. Từ trường do nam châm vĩnh cửu đứng yên sinh ra cũng là từ trường xoáy

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Nam châm đứng yên sinh ra từ trường