Một điện tích q bay vào từ trường đều

1 Một điện tích q bay vào vùng từ trường đều B với vận tốc v

1 Một điện tích q bay vào vùng từ trường đều B với vận tốc v, sao cho v  hợp với B  một góc α = 300 thì lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích q là F. Nếu góc hợp bởi v  và B  tăng gấp đôi thì lực Lorenxơ lúc này là?
A. 2F.
B. 2F.
C. 3F
D. 3F
2 Một điện tích âm bay vào trong vùng từ trường đều (hướng từ trong ra ngoài), chịu tác dụng của lực Lorenxơ có chiều như hình vẽ. Xác định hướng bay của điện tích?
A. từ trái sang phải.
B. từ ngoài vào trong.
C. từ phải sang trái.
D. từ dưới lên.
3 Một điện tích dương bay vào trong vùng từ trường đều (như hình vẽ). Lực Lorenxơ có chiều:
A. từ trong ra ngoài.
B. từ ngoài vào trong.
C. từ phải sang trái.
D. từ dưới lên.
4 Một electron chuyển động thẳng đều trong miền có từ trường đều và điện trường đều. Xét hệ tọa độ Đề- các vuông góc Oxyz, nếu electron chuyển động theo chiều dương của trục Ox và đường sức từ hướng theo chiều dương của trục Oy thì đường sức điện trường theo chiều?
A. dương trục Oz.
B. âm trục Oz. 
C. dương trục Ox.
D. âm trục Ox.
5 Một điện tích dương chuyển động theo hướng thẳng đứng từ trên xuống, lọt vào vùng từ trường trường đều có hướng từ phải sang trái thì lực Lo-ren-xơ có chiều?
A. Từ trong ra ngoài.
B. Từ ngoài vào trong.
C. Từ phải sang trái.
D. Từ trái sang phải.
6 Lực Lo  ren  xơ là lực tác dụng giữa 
A. từ trường và điện tích đứng yên.
B. hai điện tích chuyển động.
C. một điện tích đứng yên một điện tích chuyển động.
D. từ trường và điện tích chuyển động.