Môi trường truyền sóng dọc

Sóng dọc truyền được trong các môi trường nào ?

Sóng dọc truyền được trong các môi trường nào ?

A.  Cả rắn,  lỏng,  khí

B.  Chỉ truyền được trong chất rắn

C.  Truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng

D.  Truyền được trong chất rắn và chất lỏng

Đáp án   A Sóng dọc truyền được cả rắn lỏng khí và không truyền được trong chân không
Đáp án A

Thân Ngọc Tĩnh
what . 14/4/2015
Hoàng Tiến Chính
... . 19/6/2014
Moon.vn
Sai lần 2 .sóngngang mới truyền trong răns à ề mặt lomgr . 19/6/2014
Moon.vn
Nham s song ngang. Chak minh sai cau nau . 20/3/2014
Đào Thị Hồng
sgk trang 37 là A nhá . 21/6/2013
Thang Huy Hoàng
SGK trang 73 gh là truyền dc cả mà sao lại C . 21/6/2013