Mgo đọc là gì

Phân loại và gọi tên các oxit sau : Na2O , MgO , CO2, Fe2O3, SO2 ,P2O5, CuO , N2O5 , CaO

Na2O: điNatri oxit (oxit bazo)

MgO: Magie oxit (Oxit bazo)

CO2: cacbon đioxit (oxit axit)

Fe2O3: oxit sắt từ (oxit bazo)

SO2: lưu huỳnh đioxit (oxit axit)

P2O5: điphotpho pentaoxit (oxit axit)

CuO: đồng oxit (oxit bazo)

N2O5: đinitơ pentaoxit (oxit axit )

CaO: canxi oxit (oxit bazo)

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

Na2O      natri oxit    oxit bazơ

MgO     magie oxit   oxit bazơ

CO2      cacbon đioxit    oxit axit

Fe2O3      sắt(III) oxit   oxit bazơ

SO2   lưu huỳnh trioxit   oxit axit

P2O5   điphotpho pentaoxit   oxit axit

CuO     đồng(II) oxit    oxit bazơ

N2O5    đinitơ pentaoxit   oxit axit

CaO      canxi oxit     oxit bazơ