Little bug là gì

Nghĩa của từ litter-bug - litter-bug là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        Danh từ
(Mỹ) như litter-lout

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Little bug là gì