Khi nói về điện từ trường nhận định nào sau đây đúng

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

A.  Vectơ

có thể hướng theo phương truyền sóng và vectơ

vuông góc với vectơ

.

B.  Tại mỗi điểm bất kì trên phương truyền, vectơ cường độ điện trường

và vectơ cảm ứng từ

luôn vuông góc với nhau và cả hai đều dao động cùng phương với phương truyền sóng.

C.  Vectơ

có thể hướng theo phương truyền sóng và vectơ

vuông góc với vectơ

.

D.  Trong quá trình lan truyền của sóng điện từ, cả hai vectơ

đều dao động điều hòa cùng tần số.

Đáp án   D