Khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì đại lượng nào sau đây là không đổi

Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác. Các đại lượng nào sau đây là kh?

Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác. Các đại lượng nào sau đây là không đổi?

A.  Tần số, bước sóng, màu sắc.

B.  Tần số, màu sắc, vận tốc

C.  Tần số, màu sắc, năng lượng của phôtôn.

D.  Bước sóng, vận tốc, Năng lượng của phôtôn

Đáp án   C