Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn thì

Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì :

Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì :

A.  không thể có hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra.

B.  có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

C.  luôn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần .

D.  hiện tượng phản xạ toàn phần bắt đầu xảy ra khi góc tới đạt giá trị lớn nhất.

Đáp án   B