Hai vật nhỏ đặt trong không khí cách nhau 1m

Hai vật nhỏ đặt trong không khí cách nhau một đoạn 1m, đẩy nhau một lực F = 1,8N. Điện tích tổng cộng của hai vật là 3.10^-5 C

Hai vật nhỏ đặt trong không khí cách nhau 1m

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hai vật nhỏ đặt trong không khí cách nhau 1m