Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E

Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, kho?

Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây không đúng?

A.  UMN = VM  VN.

B.  UMN = E.d

C.  AMN = q.UMN

D.  E = UMN.d

Đáp án   D