Decorate nghĩa là gì

Từ:                                 decorate                             /'dekəreit/

động từ

trang hoàng, trang trí

tặng thưởng huy chương, tặng thưởng huân chương; gắn huy chương (cho ai)