Đặt 3 điện tích tại 3 đỉnh tam giác vuông

tại 3 đỉnh tam giác vuông ABC,AB=30cm,AC=40cm đặt 3 điện tích dương q1=q2=q3=10^-9. Xác định cường độ điện trường hạ từ đỉnh góc vuông xuống cạnh huyền

Đáp án:

Em tham khảo nhé