Đặc điểm nào sau đây không phải của đường sức điện trường

Đặc điểm nào sau đây không phải của các đường sức từ biểu diễn từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

A. Các đường sức là các đường tròn

B. Mặt phẳng chứa các đường sức thì vuông góc với dây dẫn

C. Chiều các đường sức được xác định bởi quy tắc bàn tay trái

D. Chiều các đường sức không phụ thuộc chiều dòng dòng điện

Đáp án D. Vì chiều của đường sức từ sinh bởi dòng điện thì có phụ thuộc vào chiều dòng điện