Chữ số 2 xuất hiện bao nhiêu lần trong một quyển sách 150 trang

khi đánh số trang 1 quyển sachday 150 trang hỏi chữ số 2 xuất hiện mấy lần

b., chữ số 7 xuất hiện mấy lần

bạn an đọc một quyển sách dày 99 trang. hỏi chữ số 4 xuất hiện bao nhiêu lần ở đánh dấu trang ở quyển sách đó ?

Chữ số 4 xuất hiện

Một quyển sách có 300 trang,được đánh dấu 1,2,3...Hỏi chữ số 1 xuất hiện bao nhiêu lần?

một cuốn sách dày 500 trang , số trang được đánh theo thứ tự : 1;2;3;...Hỏi chữ số 1 xuất hiện bao nhiêu lần

1 cuốn sách có 500 trang được đánh số thứ tự 1 2 3 4 hỏi chữ số 1 xuất hiện bao nhiêu lần

Xét các số có 1 chữ số thì số 1 xuất hiện 1 lần

Xét các số từ 10 =>19 thì số 1 xuất hiện 11 lần

Xét các số từ 21 => 99 thì số 1 xuất hiện 8 lần

Vậy từ số 1 =>100 số 1 xuất hiện: 1+11+8=20 lần

Xét các số từ 101=> 200thì số 1 xuất hiện : 20+100=120lần

Tương tự, các số từ 201 => 500 số 1 xuất hiện : 20 x 4 = 80 lần

=> số 1 được xuất hiện trong sách số lần là : 120+80+80=280 lần

Mình không biết câu này

:(

ôi bn ơi

Chữ số 3 xuất hiện 87 lần trong 1 quyển sách. Hỏi quyển sách dày bao nhiêu trang

Giúp mik với

90 trang

Quyển sách dày bao nhiêu trang???

Đáp án:90 trang

Học tốt!!!

90 trang

Một cuốn sách 500 trangđượcđánh số từ 1;2;3;...;500. Hỏi chữ số 1 xuất hiện bao nhiêu lần?

Được cập nhật 14 tháng 6 2020 lúc 18:31

Chữ số xuất hiện 87 lần trong 1 quyển sách.Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang.

Để đánh số trang 1 quyển sách dùng 600 chữ số . Hỏi quyển sách sách dày mấy trang ?

Nhầm :

Từ 1-> 9 có 9 chữ số

Từ 10 ->99 có là:

(99 -10 +1) x 2 = 180 (chữ số)

Từ 1-> 99 có là: 180 + 9 = 189 (chữ số)

Số chữ số còn phải dùng là:

600- 189 = 411(chữ số)

Từ 100đến trang cuối có số trang là:

411: 3 = 137(trang)

Vậy số trang của quyển sách là:

99 + 137= 236(trang)

Từ 1 đến 9 có 9 chữ số và 9 trang

Từ 10 đến 99 có 180 chữ số và 90 trang

Số chữ số của trang có ba chữ số là:

600 - (180+9) = 411 ( chữ số)

Số trang có ba chữ số là

411 : 3 = 137 ( trang)

Có tất cả số trang là:

137 + 90 + 9 = 236 ( trang )

Đáp số: 236 trang

Số trang có 1 chữ số :(9-1):1+1=9(trang)

Số trang có 2 chữ số:(99-10):1+1=90(trang)

Số trang có 3 chữ số:600-(9.1)-(90.2)=411(trang)

Cần viết số trang có 3 chữ số:411:3=137(trang)

Cuốn sách dày:9+90+137=216(trang)

Trong 500 trang đầu một quyển sách ,chữ số 1 xuất hiện bao nhiêu lần?

Được cập nhật 6 tháng 6 2018 lúc 16:22

200 lần nha

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Chữ số 2 xuất hiện bao nhiêu lần trong một quyển sách 150 trang