Chọn câu trả lời sai điện trường xoáy

Chọn câu sai ? Điện trường xoáy :

Chọn câu sai ? Điện trường xoáy :

A.  Do từ trường biến thiên sinh ra

B.  Có các đường sức là đường cong kín

C.  Biến thiên trong không gian và theo cả thời gian

D.  Cả A, B, C đều sai

Đáp án   D