Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 3000V m

Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 3000 V/m thì công của lực điện trườ?

Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 3000 V/m thì công của lực điện trường là 90 mJ. Nếu cường độ điện trường là 4000 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là

A.  80 J.

B.  67,5m J.

C.  40 mJ.

D.  120 mJ.

Đáp án   D

Hoàng Phương Huyền
làm như thế nào ạ?

Xem thêm  bình luận (1/2)          Viết bình luận