Chiếu một tia sáng từ không khí vào môi trường có chiết suất n căn 3

Chiếu một tia sáng từ không khí vào môi trường có chiết suất n. Khi tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ thì công thức ?

Chiếu một tia sáng từ không khí vào môi trường có chiết suất n. Khi tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ thì công thức tính góc tới i là

A.  sini = 1/n

B.  tani = n

C.  tani = 1/n

D.  cosi = n

Đáp án   B

Chiếu một tia sáng từ không khí vào môi trường có chiết suất n căn 3