9dm4cm bằng bao nhiêu cm

3m 7dm = ....m

9dm4cm = ....m

5km20m = ....km

515cm = ....m

2dm8mm = .....dm

9,5m = .....cm

10,7dm =......mm

2,56km =.....m

1,005km = .....m

90,03m = ......cm

54,5dm = .......mm

3m 7dm = 3,7 m

9dm 4cm = 0,94 m

5km 20m = 5,02 km

515 cm = 5,15 m

2dm 8mm = 2,08 dm

9,5m = 950 cm

10,7dm = 1070 mm

2,56km = 2560m

1,005km = 1005 m

90,03m = 9003 cm

54,5dm = 5450 mm

Chúc bn hok tốt ~

Điền <; > ; =

6m 5dm ... 65dm 12dm 8cm ... 128cm

3m 7dm ... 307cm 2m 4cm ... 250cm.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2 dam = .......m  3hm = ....... dam  4hm = .......m

5m 6dm = .......dm 7dm 8cm = .......cm

9m 5cm = .......cm  3cm 4mm = ....... mm

2 dam = 20 m  3hm = 30 dam  4hm = 400 m

5m 6dm = 56 dm  7dm 8cm = 78 cm

9m 5cm = 905 cm  3cm 4mm = 34 mm