7dm vuông 4cm vuông bằng bao nhiêu cm vuông

32m vuông 49dm vuông =     cm vuông

Được cập nhật 21 tháng 3 2017 lúc 12:02

32m vuông 49dm vuông = 324900cm vuông

32m249dm2= 324900cm2

2m vuông 2 dm vuông + 49dm vuông 5m vuông=

Được cập nhật 24 tháng 4 lúc 17:57

đề bài sai nha

Đổi: 32m*4dm* = ? Dm* ; 45,3ha = ?m* 478dam* = ? Ha ; 7km*234dam* = ? Dam* 28,92 m* = ? Cm* 1872dm* = m*

* là vuông nhé

Được cập nhật 30 tháng 12 2016 lúc 2:00

32 m24 dm2= 3240 dm2;

45,3 ha = 453000 m2

478 dam2= 4,78 ha

7 km2234dam2= 70234 dam2

28,92 m2= 289200 cm2

1872 dm2= 18,72 m2

32m249dm2=?dm2

Được cập nhật 12 tháng 4 2018 lúc 23:11

bằng 3249 bạn nhé .

Hãy k cho mk

1 m2= 100 dm2

=> 32 m249dm2 = 3200 dm2+ 49 dm2

=3249 dm2

Vậy :32 m249dm2= 3249 dm2

32 m249dm2= 3249 dm2

Có 1 hình vuông và HCN.Biết cạnh hình vuông=CD HCN ,CV hình vuông hơn CV HCN 32m,dt hình vuông hơn dt HCN 384m2.Tính dt mỗi hình

Hiệu của chiều dài và chiều rộng HCN là:

32 : 2 = 16 ( m )

Chiều dài củaHCN là :

384 : 16 = 24 ( m )

Chiều rộng của HCN là:

24 - 16 = 8 ( m )

Diện tích HCN là:

24 x 8 = 192 (m2 )

Diện tích hình vuông là:

384 + 192 = 576 ( m2 )

Đáp số: 576 m2

Tớ quên :  Diện tích HCN : 192 m2

Diện tích HV : 576 m2

192

576

chu vi hình vuông lớn, lớn hơn chu vi hình vuông nhỏ là 32m. diện tích hình vuông lớn, lớn hơn diên tích hình vuông nhỏ là 464m^2. tính cạnh hình vuông nhỏ

Được cập nhật 14 tháng 7 2017 lúc 10:28

Gọi cạnh hình vuông nhỏlà\(x\)(m)\(\left(x>0\right)\)

Theo đề bài ta có:

Chu vi hình vuông lớn là\(4x+32\)(m)

Chu vi hình vuông nhỏ là\(4x\)(m)

Vậy cạnh hình vuông lớnlà\(\left(4x+32\right):4=x+8\)(m)

Diện tích hình vuông nhỏlà\(x^2\)(m2)

Diện tích hình vuông lớnlà\(\left(x+8\right)^2\)(m2)

Theo đề bài ta có phương trình

\(\left(x+8\right)^2-x^2=464\)

\(\Leftrightarrow x^2+16x+64-x^2=464\)

\(\Leftrightarrow16x+64=464\)

\(\Leftrightarrow16x=400\)

\(\Leftrightarrow x=25\)

Vậy cạnh hình vuông nhỏ là 25m

Có gì sai tự sửa nhé. Ad mới lp 6 thôi

32m vuông=          dm vuông

Người chia hình vuông thành hai hình chữ nhật. Như vậy, tổng chu vi hai hình chữ nhật hơn chu vi hình vuông 32m. Tính diện tích hình vuông.

Được cập nhật 22 tháng 10 2017 lúc 22:33

Người ta chia 1 hình vuông thành 2 hình chữ nhật. Như vậy, tổng chu vi 2 hình chữ nhật hơn chu vi hình vuông ban đầu là 32m. tính chu vi hình vuông.

Được cập nhật 9 tháng 11 2016 lúc 15:27

l

Vẽ Hình Ra Rùi Nhìn Các Cạnh Có Hơn Hay Kém Ở Chỗ Nào Ko

Có một hình vuông và hình chữ nhật . cho biết cạnh hình vuông bằng chiều dài hình chữ nhật . Chu vi hình vuông lớn hơn chu vi hình chữ nhật 32m .Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật là 384m vuông . Tính diện tích mỗi hình.

Được cập nhật 2 tháng 1 2017 lúc 0:01