Tốc độ truyền âm trong môi trường nào sau đây là nhỏ nhất

Trong các môi trường trên, tốc độ truyền âm trong môi trường nào là lớn nhất, nhỏ nhất? So sánh tốc độ truyền âm trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

3. Đọc bảng tốc độ âm thanh trong các môi trường và trả lời câu hỏi.

Tốc độ truyền âm trong môi trường nào sau đây là nhỏ nhất

Trong các môi trường trên, tốc độ truyền âm trong môi trường nào là lớn nhất, nhỏ nhất?

So sánh tốc độ truyền âm trong các môi trường rắn, lỏng, khí.       Bài làm:

Trong các môi trường trên , tốc độ truyền âm trong môi trường chất rắn là lớn nhất, không khi là nhỏ nhất.

So sánh tốc độ truyên âm: không khí < chất lỏng < chất rắn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tốc độ truyền âm trong môi trường nào sau đây là nhỏ nhất