Phòng Tài nguyên & Môi trường Phú Mỹ

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng tài nguyên môi trường

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng tài nguyên môi trường. Quy định của pháp luật về chức năng của Phòng tài nguyên môi trường.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập  Phòng tư vấn trực tuyến của Công tyLUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công tyLUẬT DƯƠNG GIAxin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Cơ sở pháp lý:

Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Luật sư tư vấn:

Trước hết, chức năng làphương diện, mặt hoạt động chủ yếu của một thiết chế (cơ quan, tổchức). Theo nghĩa Hán Việt,chức làviệc phần mình;năng làsức làm được. Từ đó,chức năngcũng còn được hiểulàhoạt động chủ yếu của một cơ quan, tổchức đó. Vậy chức năng của Phòng Tài Nguyên và Môi trường là những hoạt động chủ yếu của cơ quan này.

Nhiệm vụ được hiểu là công việc phải làm, gánh vác hay công việc phải làm vì một mục đích và trong một thời gian nhất định. Theo cách giải thích này thì nhiệm vụ nói chung là công việc mang tính chất bắt buộc đối với chủ thể phải thực hiện. Nhiệm vụ của một chủ thể xuất phát từ tư cách chủ thể trong quan hệ xã hội mà chủ thể đó tham gia và được pháp luật quy định. Cùng một chủ thể, nhưng mỗi quan hệ xã hội khác nhau thì quy định pháp luật xác định nhiệm vụ khác nhau.

Do đó, có thể hiểu nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường là những hoạt động cụ thể của Phòng Tài nguyên và Môi trường trong một thời gian nhất định nhằm thực hiện những công việc được giao và cần hay bắt buộc phải làm để có thể đảm bảo được chức năng cho vị trí của mình tránh những sai lệch trong công việc.

Quyền hạn được hiểu là quyền theo cương vị, chức vụ cho phép. Quyền hạn thường gắn chủ thể với một cương vị, tư cách cụ thể. Quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường được xác định theo phạm vi nội dung, lĩnh vực hoạt động; cấp, chức vụ, vị trí công tác và trong phạm vi không gian, thời gian nhất định theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn và nhiệm vụ là hai khái niệm khác nhau, song lại có mối liên hệ chặt chẽ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình pháp luật cần trao cho chủ thể những quyền hạn đầy đủ. Khái niệm quyền hạn và nhiệm vụ đặt trong một điều kiện với một chủ thể xác định thì quyền hạn và nhiệm vụ là tương đối thống nhất.

  • Về chức năng của Phòng Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Điều 4 Chương II Thông tư liên lịch 50/2014/TTLT  BTNMT  BNV. Cụ thể như sau:

Phòng Tài nguyênvàMôi trường làcơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước vềtài nguyênvàmôi trườnggồm: đất đai,tài nguyênnước, khoáng sản,môi trường, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).

Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Tài nguyên & Môi trường Phú Mỹ
Phòng Tài nguyên & Môi trường Phú Mỹ
>>Luật sư tư vấn pháp luật hành chínhqua tổng đài: 1900.6568
  • Về nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Điều 5 Chương II Thông tư liên lịch 50/2014/TTLT  BTNMT  BNV. Cụ thể như sau:

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường. Việc Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các quy định của văn bản pháp luật và thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện để người dân cũng như những cơ quan có thẩm quyền có ý thức bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản hơn.

Phòng Tài nguyên và Môi trường lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện: Phòng tài nguyên và Môi trường theo dõi biến động về đất đai; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kêm, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.

Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn cấp huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, hải đảo).

Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận xét, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường theo quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Phòng Tài nguyên & Môi trường Phú Mỹ