Một electron bay vào không gian có từ trường đều với vận tốc ban đầu vuông góc cảm ứng từ

Một electron bay vào không gian có từ trường đều  với vận tốc ban đầu  vuông góc cảm ứng từ. Quỹ đạo?

Một electron bay vào không gian có từ trường đều

Một electron bay vào không gian có từ trường đều với vận tốc ban đầu vuông góc cảm ứng từ

với vận tốc ban đầu

Một electron bay vào không gian có từ trường đều với vận tốc ban đầu vuông góc cảm ứng từ

vuông góc cảm ứng từ. Quỹ đạo của electron trong từ trường là một đường tròn có bán kính R. Khi tăng độ lớn của cảm ứng từ lên gấp đôi thì:

A.  bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường giảm đi một nửa.

B.  bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường tăng lên 4 lần.

C.  bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường tăng lên gấp đôi.

D.  bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường giảm đi 4 lần.

Đáp án   A

Một electron bay vào không gian có từ trường đều với vận tốc ban đầu vuông góc cảm ứng từ