Đọc sách giúp mở rộng kiến thức

[ToMo] 22 Cuốn Sách Giúp Bạn Mở Rộng Hiểu BIết Và Thay Đổi Cuộc Sống

Đọc sách giúp mở rộng kiến thức

*Bài viết được trình bày dưới dạng song ngữ Việt - Anh

Trong một vài năm trước, tôi đã tạo thành một thói quen là xin mọi người giới thiệu các cuốn sách họ đã từng đọc. Đó là một trong những thói quen tuyệt vời đã thay đổi cuộc đời tôi.

For the past few years, Ive formed a habit of asking everyone for book recommendations. Its one of the habits that has truly changed my life.

Đọc sách là một cách giải trí của tôi để phát triển trí não bởi vì nó là con đường rất hiệu quả để học một số thứ. Nhưng không phải tất cả các cuốn sách đều làm được điều đó. Francis Bacon đã nói rằng Một số cuốn sách chỉ nên được thưởng thức, một số khác thì được ngấu nghiến, nhưng chỉ có một số ít được nghiền ngẫm và lĩnh hội khi đọc nó

Reading is my favorite way to develop my mind because its the most effective way to learn something. But not every book changes the way you think. Francis Bacon said it best: Some books should be tasted, some devoured, but only a few should be chewed and digested thoroughly.

Nên gần đây khi tôi bắt gặp một câu hỏi trên Quora như thế này: Những cuốn sách nào giúp mở rộng hiểu biết? Tôi đã bắt đầu nghĩ về những cuốn sách mà đã có ảnh hưởng tới tôi. Bởi vì không phải cuốn sách nào cũng có ảnh hưởng giống nhau. Đối với tôi, mở rộng hiệu biết có nghĩa là cuốn sách đó có một tầm ảnh hưởng vào cách tôi nhìn nhận thế giới.

So when I recently stumbled upon a question on Quora that went like this: What are some books that expand our mind? I started thinking about the books that had such an impact on me. Because not every book has the same impact. To me, expanding your mind means that a book had an impact on the way I look at the world.

Sau một lúc suy nghĩ nghiêm túc, tôi đã liệt kê được 22 cuốn sách mà chúng tạo ra sự thay đổi thực sự. Tôi nghĩ chúng cũng đã mở rộng tầm hiểu biết của tôi.

And after serious thought, I came up with the following 22 books that caused a real shift in the way I think. I hope they expand your mind too.

1. Đi tìm lẽ sống của Victor Frankl

Tôi vẫn nghĩ về cuốn sách này hàng ngày, hàng năm sau khi tôi đọc nó lần đầu tiên. Những điều đã xảy ra với hàng triệu người Do Thái từ 70 năm về trước thật sự khủng khiếp. Chúng ta quên rằng chỉ là vài thập kỷ trước. Không phải hàng thế kỷ. Và câu chuyện củaVictor Frankl về kinh nghiệm của ông trong các trại tập trung gần như là siêu phàm. Triết ý và viễn cảnh cuộc sống của Victor Frankl cần phải được giữ gìn và truyền lại mãi về sau. Hãy đọc cuốn sách này.

I still think about this book almost daily, years after I first read it. What happened to millions of Jews 70 years ago, is truly horrific. We forget that it was only a few decades ago. Not centuries. And Victor Frankls account of his experience in concentration camps is almost superhuman. His philosophy and perspective on life should be cherished and passed on forever. Read this book.

2. Một mình sống trong rừng của Henry David Thoreau.

Thoreau bắt đầu nghĩ về những chuyến đi trong cuộc sống từ 10 năm trước. Tôi vẫn nhớ cái cách tôi đã tìm ra cuốn sách này như thế nào  đó là thông qua bộ phim Về với thiên nhiên. Bộ phim (được phát hành vào 2007) đã dựa trên cuốn sách Jon Krakauer cùng tiêu đề về Christopher McCandless, một người trẻ tuổi và ý nghĩ ngây thơ, anh ta muốn sống một cuộc đời đơn giản. Câu chuyện của McCandless là câu chuyện buồn. Nhưng cảm hứng lớn nhất của anh ấy là Thoreau. Và từ khi Thoreau khôn được giới thiệu đọc ở các trường tại Hà Lan, tôi đã quyết định tự mình tìm lại nó (và cuốn Jon Krakauer cũng vậy). Tôi đã không thể ngừng suy nghĩ, nghiền ngẫm và sống có ý thức hơn kể từ đó.

Thoreau started my thinking about life journey ten years ago. I remember how I discovered his writings  through the movie Into The Wild. The movie (released in 2007) was based on a Jon Krakauer book with the same title about Christopher McCandless, a young and naïve idealist who wanted to live a simple life. McCandlesss story is sad. But his biggest inspiration was Thoreau. And since Thoreau isnt recommended reading in school in The Netherlands, I decided to pick it up by myself (and the Jon Krakauer book too). I havent stopped thinking, reflecting, and living more consciously ever since.

Đọc sách giúp mở rộng kiến thức

3. Nghệ thuật tư duy rành mạch của Rolf Dobelli

Chúng ta ra rất nhiều quyết định trong cuộc đời. Vậy có bao nhiêu trong số những quyết định đó là dựa trên lý trí? Nếu bạn hỏi Dobelli, thì câu trả lời là rất ít. Cuốn sách này là sự sưu tầm xuất sắc về 99 lỗi trong suy nghĩ  từ các thành kiến nhận thức cho đến sự biến dạng của xã hội. Đây là cuốn sách luyện tập hay nhất tôi đã từng đọc khi ra các quyết định.

We make a lot of decisions in our life. How many of those decisions are rational? If you ask Dobelli, very little. This book is an excellent collection of 99 thinking errors  from cognitive biases to social distortions. This is the most practical book Ive read on decision making.

4. Tư duy nhanh và chậm của Daniel Kahneman

Cuốn sách theo thể loại cường điệu. Bạn sẽ thay đổi cách bạn suy nghĩ sau khi đọc cuốn sách của Kahneman. Đó là sự tóm tắt những điều quan trọng nhất ông ấy tìm được kể từ khi Kahneman bắt đầu trở thành nhà tâm lý học nhận thức vào năm 1961. Tôi nghĩ đó là một trong những cuốn sách quan trọng, nó đã được phát hành trong những năm gần đây.

This book lives up to its hype. You will change the way you think after reading Kahnemans book. Its a summary of his most important findings ever since he started as a cognitive psychologist in 1961. I think its one of the most important books thats published in recent years.

5. Bản năng ý chí của Kelly McGonigal.

Điều kiển được bản thân là một kỹ năng quan trọng nhất đã giúp tôi vượt qua những năm tháng đại học. Và sách đã giúp tôi mang bản năng của mình tới một trình độ khác. McGonigal viết theo kiểu gần gũi (down to earth) truyền cảm hứng cho bạn để hành động.

Self-control is the number one skill that helped me through my college years. And this practical book inspired me to bring my willpower to the next level. McGonigal writes in a down-to-earth manner that inspires you to take action.

6. Dòng chảy của Mihaly Csikszentmihalyi.

Khả năng thưởng thức công việc của bạn không chỉ xác định mức độ hài lòng trong công việc, mà còn ảnh hưởng đến mức độ bạn trở nên giỏi đối với điều gì đó. Dòng chảy là một trong những quyển sách tôi nghĩ về mỗi ngày. Bắt được một trạng thái dòng chảy là điều mà thực sự thay đổi cách bạn làm việc và trải nghiệm cuộc sống.

Your ability to enjoy your work not only determines work satisfaction, but it also impacts how good you become at something. Flow is one of those books I think about every day. Getting in a flow state is something that actually changes the way you work and experience life.

7. Câu chuyện về cơ thể con người của Daniel Lieberman

Ai biết rằng kiến thức về sự tiến hóa của con người có thể thay đổi cách bạn sống? Ít nhất, đó là những gì đã xảy ra với tôi. Để thực sự hiểu cơ thể bạn, bạn phải biết nó phát triển ra sao. Bạn sẽ đánh giá cao nó nhiều hơn sau khi đọc cuốn sách này - tôi có thể cho bạn biết điều đó.

Who knew that knowledge about human evolution could change the way you live? At least, thats what happened to me. To truly understand your body, you have to know how it evolved. Youll appreciate it more after reading this book  I can tell you that.

8. Tia lửa của John Ratey.

Tôi là một tín đồ trong tập thể dục hàng ngày. Đối với tôi, điều quan trọng là thở. Cuốn sách của John Ratey đã truyền cảm hứng cho tôi trong việc tập luyện hàng ngày vào cuộc sống của tôi. Và tôi không thể nói cho bạn biết mức độ tác động của nó lên đến năng suất, sự tự tin, sức khoẻ, hạnh phúc và niềm vui chung của cuộc đời.

Im a big believer in daily exercise. To me, its as important as breathing. John Rateys book inspired me to include daily exercise into my life. And I cant tell you enough how significant the impact has been on my productivity, confidence, health, happiness, and overall enjoyment of life.

Đọc sách giúp mở rộng kiến thức

9. Lược sử về loài người của Yuval Noah Harari.

Tôi không đồng ý với sự cường điệu rằng đây là cuốn sách hay nhất mọi thời đại. Vậy đấy, tuy nhiên, đây một bản tóm tắt tuyệt vời của lịch sử nhân loại và tâm lý tiến hóa. Và, quan trọng nhất, nó đáng để đọc.

I dont agree with all the hype of this book being the best book of all time. It is, however, a great summary of human history and evolutionary psychology. And, most importantly, it reads beautifully.

10. Người đàn ông vô hình của Ralph Ellison.

Một cuốn tiểu thuyết về một người đàn ông da đen trẻ tuổi, vô danh, khi anh ấy di chuyển trong cuộc sống vô hình, đơn giản bởi vì mọi người từ chối không nhìn thấy tôi". Cuốn sách có thật hay hư cấu? Không quan trọng vì nó vẽ nên bức tranh từ quan điểm của một người về chủng tộc - đó mới là vấn đề. Cuốn sách được xuất bản năm 1952 nhưng vẫn có vẻ như là vẫn lưu hành sau những năm đó. Cuộc sống nói về sự thấu hiểu người khác. Cuốn sách này sẽ giúp bạn làm điều đó.

A novel about a young, nameless black man, as he moves through life invisible, simply because people refuse to see me. Is the book fact or fiction? Doesnt matter because it paints the picture from one persons perspective on racethats what matters. The book is published in 1952 but still seems current after all those years. Life is about understanding others. This book will help you do that.

11. Thuyết phục bằng tâm lý của Robert B.Cialdini

Cuốn sách kinh điển này dạy bạn về tính khoa học của sự thuyết phục. Và đó là toàn bộ của sự nghiên cứu và các giai thoại, những thứ sẽ thay đổi cách bạn nhìn cuộc sống, các mối quan hệ, kinh doanh và mục đích của con người.

This classic book teaches you the science of persuasion. And its full of research and anecdotes that will change the way you look at life, relationships, business, and peoples intentions.

12. Im lặng: Sức mạnh của người hướng nội của tác giả Susan Cain

Hầu hết những người hướng nội thậm chí còn không biết mình hướng nội. Sức mạnh của người hướng nội là cuốn sách để hiểu rõ bản thân mình. Và đó là kĩ năng đơn giản có thể thay đổi kết quả cuộc sống của bạn. Cuốn sách cho chúng ta một thông điệp: Đừng cố gắng trở thành người mà bạn không phải.

Most introverts dont even know they are introverts. Quiet is a book about knowing yourself. And that simple skill can change the outcome of your life. It comes down to this: Dont try to be something youre not.

13. Khi tôi ngừng nói chuyện, tôi biết tôi đã chết của Jerry Weintraub

Một trong những câu chuyện giải trí nhất mà tôi từng đọc. Weintraub là một huyền thoại của Hollywood. Anh ấy, người có suy nghĩ thông minh khác xa với nền công nghiệp điện ảnh đó.Và cuốn sách này truyền cảm hứng cho tôi luyện tập nhiều hơn, dứt khoát và có sức thuyết phục hơn.

One of the most entertaining life stories Ive read. Weintraub is a Hollywood legend. Hes someone who genuinely thought different from the rest of his industry. And this book inspires you to be more practical, hard-nosed, and persuasive.

14. Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới của Og Mandino.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách self-help, đừng nhìn nữa. Nếu bạn đọc cuốn sách này theo cách Og Mandino xây dựng, nó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn.

If youre looking for a hardcore self-help book, look no further. If you read this book the way Og Mandino instructs, it will change your life.

15. Nghịch lí của sự lựa chọn của Barry Schwartz.

Ra quyết định là một trong những điều bạn nên làm nhất về tinh thần mà bạn phải làm hàng ngày. Cuốn sách này đã thay đổi cách tôi nhìn vào các lựa chọn: Ít hơn chính là tốt hơn.

Making decisions is one ofthe most mentally draining thingsyou have to do daily. This book changed the way I look at options: Less is better.

16. Sức mạnh của thói quen của Charles Duhigg.

Hình thành thói quen mới là một kỹ năng thực tiễn ngay lập tức ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Bạn muốn giảm cân? Làm việc hiệu quả hơn? Luyện tập thể dục đều đặn? Xây dựng công ty thành công? Một điều chắc chắn: Không có thói quen, những điều đó sẽ rất khó khăn để thực hiện được.

Forming new habits is a practical skill that immediately impacts the quality of your life. Want to lose weight? Be more productive? Exercise regularly? Build successful companies? One thing is sure: Without habits, those things will be extremely difficult to pull off.

17. Nghi lễ hàng ngày của Mason Currey.

Một cái nhìn sâu sắc độc đáo về những thói quen và nghi thức của những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới. Bạn sẽ ngạc nhiên về cuộc sống của họ đơn giản như thế nào.

A unique insight into the habits and rituals of the worlds most renown figures. Youll be surprised how simple their lives were.

18. Để đạt được thỏa thuận của Roger Fisher.

Hầu hết mọi người rất e ngại việc thương lượng. Đó là một cảm giác hoàn toàn không tốt. Thật thú vị khi thương lượng. Và bạn nên làm nó thường xuyên hơn. Ai mà không muốn trả ít hơn và kiếm được nhiều hơn?

Most people are afraid of negotiation. Thats an entirely unjust feeling. Its actually fun to negotiate. And you should do it more often. Who doesnt want to pay less and earn more.

19. Tự truyện của Malcolm X

Đối với tôi, Malcolm X là biểu tượng thực sự của một người đàn ông trng trí tưởng tượng. Nó không liên quan gì đến tiền bạc hay danh vọng. Bạn làm cho bản thân mở rộng tâm trí của bạn. Đó là những gì Malcolm X đã làm trong nhà tù. Tay xuống, tiểu sử tốt nhất mà tôi từng đọc.

To me, Malcolm X is the real symbol of a self-made man. It has nothing to do with money or fame. You make yourself by expanding your mind. Thats what Malcolm X did in prison. Hands down, the best biography Ive ever read.

20. Đạo đức của loài động vật. của Robert Wright.

Bạn không thể đưa hành vi của loài người vào viễn cảnh mà không biết gì thêm về sự tiến hóa của chúng ta. Có chút buồn ở đây. Nhưng đó cũng là cuộc sống. Nghiên cứu nó, thay vì bị buồn bởi nó. Kết quả là, bạn sẽ có nhiều hiểu biết về con người và bản thân bạn.

You cant put human behavior into perspective without knowing more about our evolution. Its a little depressing. But so is life. Study it, instead of getting sad by it. As a result, youll be more understanding towards people and yourself.

Đọc sách giúp mở rộng kiến thức

21. Sự tinh thông của Robert Grenne.

Hướng dẫn cuối cùng để trở thành tốt ở những gì bạn làm. Cuốn sách này không chỉ là một cuốn cẩm nang để làm chủ mà còn là bộ sưu tập các tiểu sử của những nhân vật lịch sử vĩ đại.

The ultimate guide to becoming good at what you do. This book is not only a playbook for mastery, but its also a collection of biographies of great historical figures.

22. Bird by Bird by Anne Lamott

Nhiều độc giả đã đề nghị cuốn sách này cho tôi. Bird by Bird là cuốn nhiều hơn cả viết. Nếu nó không làm cho bạn trở thành một nhà văn tốt hơn (tôi hơi nghi ngờ), nó sẽ làm cho bạn một người tốt hơn.

Multiple readers recommended this book to me. Bird by Bird is about more than writing. If it doesnt make you a better writer (which I doubt), it will make you a better person.

Giống như tôi đã nói trước, tôi hy vọng bạn chọn một trong những cuốn sách này và chúng sẽ thay đổi cách bạn nghĩ. Và đừng bao giờ để tiền giữ bạn lại.

Một trong những người bạn của tôi gần đây nói với tôi rằng anh ta đã mua một chiếc tivi 4K. Nhưng cách đây một năm khi tôi nói với ông đọc một số cuốn sách được liệt kê ở trên, ông trả lời: "Sách quá đắt."

Điều này nhắc nhở tôi về điều mà người cố vấn của tôi đã từng nói khi tôi phàn nàn về chi phí giáo dục: "Vô minh chi phí bạn nhiều hơn bao giờ bạn sẽ biết."

Fuck 4K TV. Tôi mua và đọc sách.

P.S. Để tiếp tục thói quen 'hỏi ý kiến về sách' của mình, tôi muốn yêu cầu bạn chia sẻ một cuốn sách thay đổi cách bạn nhìn vào cuộc sống trong các nhận xét. Cảm ơn bạn.

Cảm ơn vì đã đọc! Bài viết này ban đầu được xuất bản trêndariusforoux.com.

Like Ive said before, I hope you pick up one of these books and that they will change the way you think. And dont let the money hold you back.

One of my friends recently told me that he had bought a 4K television. But when I told him a year ago to read a few of the books listed above, he answered: Books are way too expensive.

This reminded me of something my mentor once said when I complained about the cost of education:

Ignorance costs you more than youll ever know.

Fuck 4K televisions. Im buying and reading books instead.

P.S. To continue my asking for book recommendations habit, Id like to ask you to share a book that changed the way you look at life in the comments. Thank you.

Thanks for reading! This article was originally published on dariusforoux.com.

-------------------

Tác giả:Darius Foroux

Link bài gốc:https://medium.com

Dịch giả: Đào Ngọc Anh -ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Đào Ngọc Anh - Nguồn:ToMo: Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow FacebookToMo: Learn Something Newđể đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại:http://bit.ly/ToMo-hiring.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đọc sách giúp mở rộng kiến thức