Có hai điện tích q1 3.10 6 và q2

Câu 13: Có hai điện tích  q1 = + 3.10-6 (C), q2 = - 3.10-6 (C), đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 6 (cm). Một điện tích q3 = + 3.10-6 (C), đặt trên đường trung trực của AB, cách AB một khoảng 4 (cm). Độ lớn của lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 là: A. F = 20,36 (N). B. F = 38,998 (N). C. F = 14,40 (N). D. F = 28,80 (N). Câu 14: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số  T = 55 (V/K) được đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là A. E = 13,00mV. B. E = 13,58mV. C. E = 13,98mV. D. E = 11,66 mV

Đáp án:

13. B

14 D

Giải thích các bước giải:

\(\begin{array}{l}
13.\\
{F_{13}} = k\frac{{|{q_1}{q_3}|}}{{{r^2}}} = {9.10^9}\frac{{{{3.10}^{ - 6}}{{.3.10}^{ - 6}}}}{{0,{{05}^2}}} = 32,4N\\
{F_{23}} = k\frac{{|{q_2}{q_3}|}}{{{r^2}}} = {9.10^9}\frac{{| - {{3.10}^{ - 6}}{{.3.10}^{ - 6}}|}}{{0,{{05}^2}}} = 32,4N\\
F = 2{F_{13}}.\cos \frac{\alpha }{2} = 2.32,4.\frac{3}{5} = 38,88N\\
14.\\
E = \alpha (T' - T) = {55.10^{ - 6}}(2320 - 200) = 0,1166V
\end{array}\)