2dm4cm bằng bao nhiêu dm

Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm.Hỏi hình vuông có diện tíchbằng baonhiêu xăng-ti-métvuông?

Được cập nhật 20 tháng 4 lúc 19:04

Đổi 2 dm 4cm=24 cm

Cạnh hình vuông đó là: 24:4=6 (cm)

Diện tích hình vuông đó là: 6x6=36 (cm2)

Đáp số: 36 cm2

Đổi : 2 dm 4 cm = 24 cm

Cạnh hình vuông là : 24 : 4 = 6 ( cm)

Diện tích hình vuông là : 6 x 6 = 36 (cm2)

Đáp số : 36 cm2

2 dm 4 cm = 24 cm

Diện tích hình vuông :

24 x 24 = 576 ( cm2 )

Đáp số : 576 cm2

2dm4cm = 24 cm

cạnh hình vuông là : 24 : 4 = 6 ( cm )

diện tích hình vuông là : 6 x 6 = 36 ( cm2 )

tink nhé

Bài giải

Đổi : 2dm4cm = 24cm .

Canh hình vuông là : 24:4=6 { cm} .

Diện tích hình vuông là :6 x 6 =36 { cm2} .

Đáp số : 36 cm2.

Đổi : 2dm 4cm= 24 cmCạnh hình vuông là :   24 : 4 =  6     (cm)Diện tích hình vuông là :  6 x 6=  12    (cm vuông)   Đáp số : 12 cm vuông

Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm.Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

2dm 4 cm = 24cm

cạnh của hình vuông là: 24 : 4 = 6 (cm)

diện tích hình vuông là: 6 x 6 = 36 (cm2)