Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là những đường thẳng song song

Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. song song.

B. thẳng song song

C. thẳng.

D. Thẳng song song và cách đều nhau.

Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường thẳng song song và cách đều nhau.

Đáp án D