Sóng dọc truyền trong môi trường

Sóng dọc truyền được trong môi trường

Sóng dọc truyền được trong môi trường

A.  rắn, lỏng và chân không.

B.  rắn, lỏng và khí.

C.  khí, rắn và chân không.

D.  rắn và trên bề mặt chất lỏng.

Đáp án   B