Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của tốc độ truyền sóng trong các môi trường

Tốc độ truyền sóng cơ học tăng dần trong các môi trường:

A. lỏng, khí, rắn.

B. rắn, khí, lỏng.

C. rắn, lỏng, khí.

D. khí, lỏng, rắn.

Đáp án D

Tốc độ truyền sóng cơ học tăng dần theo thứ tự khí, lỏng và rắn.