Nội dung nào sau đây là mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

  • Câu hỏi:

Nội dung nào dưới đây là một trong các mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường? YOMEDIA

  • A. Khai thác nhiều tài nguyên đê đẩy mạnh phát triển kinh tế
  • B. Sử dụng hợp lí tài nguyên
  • C. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại môi trường
  • D. Áp dụng công nghệ hiện đại để xử lí chất thải

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: B

Sử dụng hợp lí tài nguyên là một trong các mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE