Nhận định nào sau đây không đúng về công của lực điện trường

Phát biểu nào sau đây về công của lực điện trường là không đúng?

A. khi điện tich chuyển động trên đường thẳng vuông góc với đường sức điện thì công của lực điện trường bằng 0

B. Công của lực điện trường phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo chuyển động

C. Công của lực điện trường phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của quĩ đạo chuyển động

D. Công của lực điện trường trên đường con kín bằng 0

Chọn đáp án B

+ Công của lực điện trường không phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối.

Vì vậy nói Công của lực điện trường phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo chuyển động là sai