Mô đun khác môn học như thế nào

Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật giáo dục nghề nghiệp 2014

Mô-đun là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.