kill me where i stand là gì - Nghĩa của từ kill me where i stand

kill me where i stand có nghĩa là

Một số quá mức anime shit

Thí dụ

Đặt tay lên chết tiệt của bạn và ra khỏi chiếc xe! Giết tôi nơi tôi đứng