Iso là gì Hóa 11

trong hóa học hữu cơ khi nào dùng iso,neo,sec,tert

Những gốc hidrocacbon có 1 nhánh CH3 ở C2 gọi là iso

VD: CH3-CH(CH3)-CH2- : gốc isobutyl

Những gốc hidrocacbon có 2 nhánh CH3 ở C2 gọi là neo

VD: CH3-(CH3)C(CH3)-CH2-: gốc neopentyl

Những gốc hidrocacbon mà vị trí gắn nhóm chức là C bậc II gọi là sec

VD: CH3-CH2-CH(CH3)-: gốc sec-butyl

Những gốc hidrocacbon mà vị trí gắn nhóm chức là C bậc IIi gọi là tert

VD: CH3-(CH3)C(CH3)-: gốc tert-butyl

Dùng iso để chỉ 1 nhánh CH3 ở C2 (CH3-CH(CH3)-CH2-); dùng neo để chỉ 2 nhánh CH3 ở C2 (CH3-(CH3)C(CH3)-CH2-) Gốc hc bậc II dùng sec (CH3-CH(CH3)-) Gốc hc bậc III dùng tert (CH3-(CH3)C(CH3)-)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Iso là gì Hóa 11