Hồ sơ xin phép xây dựng tiếng anh là gì năm 2024

Cung cấp bằng văn bản thông tin liên quan đến cấp Giấy phép xây dựng khi có yêu cầu của người xin cấp Giấy phép xây dựng.

This information must be submitted with an application for a construction permit.

17 Chi nhánh dùng các anh chị tình nguyện để giúp mua đất hoặc nhà, thiết kế Phòng Nước Trời, xin giấy phép, xây dựng và bảo trì.

17 The branch coordinates the use of volunteers to help with property acquisition, Kingdom Hall design, building permits, construction, and maintenance.

Các nền kinh tế của khu vực đều đạt kết quả tốt trong các tiêu chí Môi trường kinh doanh về Cấp giấy phép xây dựng và Cấp điện.

The region’s economies perform well in the Doing Business areas of Dealing with Construction Permits and Getting Electricity.

BAM đã giới thiệu rất nhiều đề xuất kỹ thuật giá trị phải được tích hợp vào thiết kế và do đó, giấy phép xây dựng mới được yêu cầu trong vòng 18 tháng.

BAM introduced a lot of value engineering proposals which had to be integrated into the design and therefore new building permits were required within the 18 months.

Như một điều kiện để nhận được giấy phép xây dựng, không một tòa nhà nào trong khu phức hợp được phép cao hơn so với những ngôi nhà khác ở khu vực xung quanh.

As a condition for receiving planning permission, none of the buildings in the complex were permitted to be taller than others in the surrounding area.

Trong tháng 1 năm 2007, thể chế độc lập Casino Advisory Panel trao cho Manchester một giấy phép xây dựng siêu sòng bạc duy nhất tại Anh Quốc, tuy nhiên kế hoạch chính thức bị huỷ bỏ vào tháng 2 năm 2008.

In January 2007, the independent Casino Advisory Panel awarded Manchester a licence to build the only supercasino in the UK, however plans were officially abandoned in February 2008.

Sáu giấy phép xây dựng Yarrow-Jacques loại nồi hơi ống nước hỗ trợ các tuabin với một danh nghĩa công suất của 106-tấn/giờ thì hơi nước ở một áp lực trong 25 kg/cm2 (2.452 kPa; 356 psi) và nhiệt độ 325 °C (617 °F).

Six license-built Yarrow-Normand type water-tube boilers powered the turbines with a nominal capacity of 106-tonnes/hour of superheated steam at a pressure of 25 kg/cm2 (2,452 kPa; 356 psi) and a temperature of 325 °C (617 °F).

Những tổ chức không phải Hồi giáo có thể lập nơi thờ phụng riêng của họ, nơi họ có thể tự do thực thi tôn giáo của mình, bằng cách yêu cầu một khoản trợ cấp đất và giấy phép xây dựng khu đất.

Non-Muslim groups can own their own houses of worship, wherein they can practice their religion freely, by requesting a land grant and permission to build a compound.

Một bài viết trong số ra tháng 11 năm 2007 của tờ Atlantic Monthly thông báo về một cuộc nghiên cứu chi phí có được "quyền xây dựng" (ví dụ, một giấy phép xây dựng, băng đỏ, quan liêu, vân vân) tại các thành phố Mỹ khác nhau.

An article by Libertarian writer Virginia Postrel in the November 2007 issue of Atlantic Monthly reported on a study of the cost of obtaining the "right to build" (i.e. a building permit, red tape, bureaucracy, etc.) in different U.S. cities.

Cuộc tấn công này đã gây ra sự chú ý của công chúng với cộng đồng Do Thái ở Palestine và khắp thế giới, và dẫn đến việc biến Kfar Saba thành một khu định cư vĩnh viễn, ngay cả khi không có giấy phép xây dựng.

This attack drew widespread public attention among Jews in Palestine and around the world, and it was subsequently decided to turn Kfar Saba into a permanent settlement, even without building permits.

Trong năm lĩnh vực đã có tiến bộ dưới đây, các nước trong khu vực vẫn có thể cải thiện tình hình hơn nữa, đó là: xin giấy phép xây dựng, cung cấp điện, thực thi hợp đồng, đăng kí tài sản và buôn bán qua biên giới.

On the five indicators that saw changes in this report – Dealing with Construction Permits, Getting Electricity, Enforcing Contracts, Registering Property and Trading Across Borders – East Asia and the Pacific economies have room for improvement.

Tuy nhiên, với sự sụt giảm của thị trường nhà ở, giá bán trung bình tại Milpitas đã giảm từ gần 700.000 xuống dưới 500.000 đô la và giấy phép xây dựng nhà ở cho một gia đình mới đã giảm từ mức giá trung bình năm 2004 là 949.900 đô la xuống 269.400 đô la trong năm 2007. ^ “US Gazetteer files: 2010, 2000, and 1990”.

With the decline in the housing market, however, median sales prices in Milpitas have declined from nearly $700,000 to less than $500,000, and single-family new house construction building permits have plummeted from a 2004 average price of $949,900 to $269,400 in 2007.

Trong tháng 12 năm 2010, Dự án Eden nhận được giấy phép để xây dựng một nhà máy điện địa nhiệt tạo khoảng 4MWe, đủ để cung cấp cho Dự án Eden và khoảng 5.000 hộ gia đình. ^ Baldwin, Jay.

In December 2010 the Eden Project received permission to build a geothermal electricity plant which will generate approx 4MWe, enough to supply Eden and about 5000 households.

Với 8 cải cách thực hiện được trong năm ngoái, Brunây Đarútxalam đã tinh giản thêm thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhờ hoàn thiện quy trình xin giấy phép xây dựng, đồng thời cũng tăng cường tiếp cận tín dụng bằng cách ban hành luật mới về giao dịch bảo đảm, từ đó tạo hành lang pháp lý thống nhất về động sản và xây dựng được cơ chế đăng ký tài sản bảo đảm hiện đại, có thông báo rõ ràng.

With eight reforms in the past year, Brunei Darussalam made dealing with construction permits less cumbersome by streamlining the process of obtaining a building permit, and strengthened access to credit by adopting a new law on secured transactions that establishes a unified legal framework for movable assets and creates a modern, notice-based collateral registry.

Là một cơ quan của Chính phủ Dubai, DSOA được tự do phát hành tất cả các loại giấy phép cũng như các dịch vụ sau: Giấy phép công ty (cấp và gia hạn) Giấy phép lao động Thị thực nhân viên Visa gia đình Thủ tục hải quan Đối với các công ty chọn xây dựng cơ sở của riêng mình tại khu công nghệ, việc cấp giấy phép xây dựng, phê duyệt thiết kế, giấy chứng nhận hoàn thành và các giấy phép khác đều được thông qua bởi DSOA.

As an authority of the Government of Dubai DSOA is the municipal body of the free zone which issues all types of licenses as well as the following services: Company licenses (issuance and renewal) Work permits Employee visas Family residence visas Customs clearance For companies opting to construct their own facility at the tech park, issuance of building permits, design approval, certificate of completion and other permits are all obtained through DSOA.

Tháng 8 năm 2014, ông đã rút giấy phép cho hãng Rheinmetall xây dựng một trung tâm huấn luyện quân sự ở phía đông Moskva.

In August 2014, he withdrew permission for Rheinmetall to build a military training center east of Moscow.

Họ nhận ra điều đang xảy ra ở vùng đồi, và quyết định ngăn chặn nó thi hành các điều luật và yêu cầu giấy phép phải xây dựng có trách nhiệm cũng như tu bổ sân gôn để ngăn không cho đất đá rơi xuống vịnh và ngăn chất hóa học tràn vào vịnh và cả vùng vịnh được hồi sinh.

They recognized what was happening on the hillside and put a stop to it; enacted laws and made permits required to do responsible construction and golf course maintenance and stopped the sediments flowing into the bay, and stopped the chemicals flowing into the bay, and the bay recovered.

Về việc giải phóng, Paulhan đã trở thành một người xây dựng thủy phi cơ, xây dựng các máy móc theo giấy phép của Curtiss.

On demobilisation, Paulhan became a seaplane builder, building machines under licence from Curtiss.

Các nhà máy này đã được mua từ các nhà cung cấp Mỹ như General Electric hoặc Westinghouse với công tác xây lắp thực hiện bởi các công ty Nhật Bản, các công ty Nhật Bản nhận được một giấy phép tự thiết kế xây dựng nhà máy tương tự.

These plants were bought from U.S. vendors such as General Electric and Westinghouse with contractual work done by Japanese companies, who would later get a license themselves to build similar plant designs.

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2005, Arjen Lenstra, Xiaoyun Wang, và Benne de Weger đã biểu diễn việc xây dựng hai giấy phép X.509 với các khóa công cộng khác nhau và cùng bảng băm MD5, một sự xung đột thực thế đáng được trình diễn.

On 1 March 2005, Arjen Lenstra, Xiaoyun Wang, and Benne de Weger demonstrated construction of two X.509 certificates with different public keys and the same MD5 hash value, a demonstrably practical collision.

SymTorrent là một trình khách BitTorrent có giấy phép GPL cho các điện thoại Nokia Series 60 Symbian xây dựng bởi Đại học Khoa học Công nghệ và Kinh tế Budapest (BUTE).

SymTorrent is a free GPL-licensed open source BitTorrent client for Nokia Series 60 Symbian phones made by researchers of Budapest University of Technology and Economics.

Một nhà chứa và sân bay được vận chuyển cho một chiếc trực thăng đơn lẻ, ban đầu nó là chiếc Mitsubishi HSS-2, được xây dựng bằng giấy phép Sikorsky Sea King, sau đó được thay bằng Mitsubishi H-60s (được cấp phép Sikorsky S-70), với hệ thống vận chuyển đường bộ của Canada, Beartrap được trang bị để giảm bớt hoạt động của trực thăng lớn.

A hangar and flight deck are carried for a single helicopter, which was initially the Mitsubishi HSS-2, a license-built Sikorsky Sea King, later replaced by Mitsubishi H-60s (licensed Sikorsky S-70s), with the Canadian Beartrap haul-down system fitted to ease operations of large helicopters.